reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz.1515) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015 r poz.238 poz.532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów o kwotę 630.446 zł zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwieksza się plan wydatków o kwotę 815.446 zł zgodnie załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody w 2015 roku według załacznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 24.806.652 zł. w tym bieżące -15.958.890 zł majątkowe-8.847.762zł.

2) Plan wydatków ogółem 26.433.438 zł w tym bieżące -14.828.402 zł majątkowe -11.605.036 zł.

§ 8. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.626.786 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokosci 185.000 zł na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze.

§ 9. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 1.626.786 zł

3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 7.964.194 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 630.446 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 09 października 2015 ( pismo FB-II.3111.416.2015.MA) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85214 w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 09 października 2015 ( pismo FB-II.3111.415.2015.MA) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85213 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 05 października 2015 ( pismo FB-II.3111.399.2015.MA) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85212 w kwocie 246.800 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2015 ( pismo FB-II.3111.471.2015.BB) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85216 w kwocie 9.593 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 16 października 2015 ( pismo FB-II.3111.431.2015.BB) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85415 w kwocie 48.470 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2015 ( pismo FB-II.3111.473.2015.MA) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85219 w kwocie 8.725 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 października 2015 ( pismo DBŁ.3101-6-4/54/15) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75108 w kwocie 12.000zł z przeznaczeniem na diety członków OKW na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 ( pismo FB-II.3111.298.2015. AK) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75011 w kwocie 6.649 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 ( pismo FB-II.3111.482.2015.AK) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 01095 w kwocie 222.209 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,.

- zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży majątku gminnego w wysokości 10.000zł.

II. Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 815.446 zł z następujących tytułów:

- zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanych od Wojewody Podlaskiego jak i Krajowego Biura Wyborczego

- zwiększono wydatki na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w wysokości 227.550zl w tym 185.000zł -środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku i 42.550zł- środki własne gminy. Zadanie będzie realizowane w okresie dwóch lat 2015 - 2016r. Warunkiem realizacji tego zadania jest otrzymanie pożyczki z WFOŚIGW w Białymstoku. Wniosek o udzielnie pożyczki będzie złożony do końca października 2015roku.

- wprowadzono wydatki w wysokości 100.000zł na rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynków na terenie gminy Siemiatycze (Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach). Realizacja zadania planowana jest w roku następnym , w bieżącym roku zostaną poniesione wydatki na studium wykon analności oraz na prace projektowe. Zadanie planujmy współfinansować środkami z unii europejskiej.

Przesunięto na rok następny realizację zadania pod nazwą:" Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy". W bieżącym roku zostaną poniesione nakłady na prace projektowe. Wobec powyższego zmniejszono wydatki 2015roku z tego tytułu o kwotę 120.000zł.

- na podstawie informacji kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól oraz kierownika GOPS dokonano zmian w budżetach tych jednostek . Po dokonanych zmianach zmniejszono wydatki w wysokości 50.000zł w jednostkach szkolnych ,

Dokonano zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Na wniosek sołectw zwiększono znacznie wydatki .na zakup zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego, zmniejszając przy tym wydatki przede wszystkim na zakupy i remonty świetlic wiejskich.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.626.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł oraz pożyczki z WFOŚi GW w Białymstoku w wysokosci 185.000zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 października 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama