reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drohiczyn przez inne niż Gmina Drohiczyn osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek prowadzonych na terenie Gminy Drohiczyn oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) wnioskodawcy - rozumie się przez to organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek o udzielenie dotacji;

2) uczniach - należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza, wychowanka jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały;

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

4) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 3. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Drohiczyn osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Drohiczyn, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Drohiczyn, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Drohiczyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust.7

4. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Drohiczyn, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymują dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5 otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6 jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Drohiczyn.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż ministrowie i Gmina Drohiczyn otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Drohiczyn, pomniejszoną o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Drohiczyn w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Drohiczyn.

10. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Drohiczyn dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 3 ust. 1 - 6 i 8 będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Drohiczyn na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.

4. Gmina Drohiczyn informuje osoby prowadzące przedszkola, inne formy wychowania lub szkoły o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 5. Dotacji udziela się na wniosek podmiotów prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący dotowane jednostki, o których mowa w § 3 ust. 1 - 6, 8, 9 i 10 uchwały, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie informację o faktycznej liczbie uczniów szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja składa się wraz z informacją i liczbie uczniów w miesiącu następnym. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Podstawą przekazania dotacji za miesiąc lipiec i sierpień dla podmiotu prowadzącego dotowane jednostki jest informacja o liczbie uczniów podana na miesiąc czerwiec danego roku.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust 1.

5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 7. 1. Osoba prowadząca szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1 - 6, 8, 9 i 10 uchwały, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie pisemne rozliczenie dotacji w ciągu 10 dni po upływie każdego kwartału rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego okresu sprawozdawczego. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, składają w terminie do 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji pisemne rozliczenie do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie rozliczenie z wykorzystanej dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Podmiot prowadzący, który otrzymuje dotację dla kilku jednostek, sporządza kwartalne rozliczenie dotacji dla każdej z nich odrębnie.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku, na który dotacja była przyznana, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

5. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Drohiczyna w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.

6. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 8. 1. Organ dotujący może przeprowadzać w dotowanych jednostkach kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3e-3g i art. 90 ust. 3e-3g ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) poprawność pobrania dotacji, czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia informacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji księgowej w tym dowodów księgowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby wskazane imiennie przez Burmistrza Drohiczyna. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Drohiczyna.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych osób;

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;

5) określenie zakresu kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot i organ prowadzący telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona nie częściej niż dwa razy w ciągu roku lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący ma prawo do:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę;

2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną placówkę udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli;

3) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej placówki, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

§ 10. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający nazwę dotowanej jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Drohiczyn.

2. Dokumenty księgowe okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolującego.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolerów;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę.

6. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Burmistrzowi Drohiczyna w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 12. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przekazanej kontrolowanej jednostce Burmistrz Drohiczyna w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 11 ust. 6 uchwały wydaje decyzję o zwrocie przekazanej dotacji w całości lub w części.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXIII/175/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Drohiczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Podl. Poz. 1088).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 października 2015 r.

……………………………………………..

(pieczątka organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Burmistrz Drohiczyna

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………................................................................................…

2. Dane szkoły:

1) nazwa

……………………………………………………………………………..…..…………...………………………………………………………………...………………..……………........................................

2) typ i rodzaj szkoły:

……………..………..………………………….…………………………….....................…..…................…………......………………………………………………………………...........................................

3) adres i numery telefonów

……......…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...............................................................……..

3. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej szkoły,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

4. Planowana liczba uczniów w ………….. roku w okresach:

styczeń - sierpień ………………………

wrzesień - grudzień …………………….

w tym:

1) w szkole podstawowej:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ………………….

z tego planowana liczba uczniów w niepełnosprawnych w szkole podstawowej:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ……………………

2) w przedszkolu:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ………………….

z tego planowana liczba uczniów w niepełnosprawnych w przedszkolu:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ……………………

3) w gimnazjum:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ………………….

z tego planowana liczba uczniów w niepełnosprawnych w gimnazjum:

w okresach: styczeń -sierpień ……………………

wrzesień - grudzień ……………………

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

.................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 października 2015 r.

………………………………………

(pieczątka organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Burmistrz Drohiczyna

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu
na pierwszy dzień miesiąca …………………..20……roku

1. Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….........................................…………………………………….

2. Aktualna liczba uczniów ogółem: ………………………………………

w tym:

1) w szkole podstawowej:………………..….....…..

w tym niepełnosprawnych:…………………

2) w przedszkolu:……………..........................…...

w tym niepełnosprawnych:…………………

3) w gimnazjum :……………...........................…...

w tym niepełnosprawnych:……..………….

3. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli ze szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum* w miesiącu ubiegłym - po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem nazwiska i imienia uczniów oraz daty zdarzenia …………………………………………… ………………………………………………………………………

4. Wykaz uczniów spoza terenu Gminy Drohiczyn odbywających wychowanie przedszkolne.

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Nazwa i adres gminy

* Niepotrzebne skreślić

................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/62/15
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 października 2015 r.

………………………………………

(pieczątka organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Termin złożenia w terminie 10 dni od końca okresu rozliczeniowego

Burmistrz Drohiczyna

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Drohiczyn
za ….….. kwartał/ ………. rok*

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

2. Kwota dotacji (narastająco)

otrzymana:…..………………………...... …zł;

w tym: na prowadzenie szkoły:………..…….zł

na przedszkole: …………………….............zł

wykorzystana:…………………………...….zł;

w tym: na prowadzenie szkoły:………..…….zł

na przedszkole: …………………...........…..zł

niewykorzystana: ………………...……...…zł.

3. Kwota dotacji (za okres sprawozdawczy)

otrzymana:…..……………………..….……zł;

w tym: na prowadzenie szkoły:………..…….zł

na przedszkole: …………………….............zł

wykorzystana:………………………...…….zł;

w tym: na prowadzenie szkoły:………..…….zł

na przedszkole: …………………….............zł

niewykorzystana: …………………...…...…zł.

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, w danym miesiącu:

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym

niepełnosprawnych

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanego przedszkola w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, w danym miesiącu:

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym:

niepełnosprawnych

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatku poniesiony zgodnie z art. 80 ust. 3d i art.90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

Kwota wydatku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

RAZEM:

* Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że: wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu zostały faktycznie poniesione.

..............................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania …………………………………………………………..

Telefon …………………………………………………………………………………

Faks …………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ……………… …………………………………………………………..

Przewodniczący Rady


mgr Albin Łukaszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama