reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26.909 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.425.415 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.127.892 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.526.398 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.822.577 zł, w tym:

a) bieżących 294.572.204 zł,

b) majątkowych 21.250.373 zł;

2) plan po stronie wydatków 331.067.795 zł, w tym:

a) bieżących 273.972.028 zł,

b) majątkowych 57.095.767 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W jst do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2W%20jst.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2R.pdf


Załącznik Nr 2Wog do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2Wog.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wzrostu wpływów z tytułu trwałego zarządu;

2) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z PIT;

4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektu Erasmus + w Zespole Szkół nr 3;

5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym min. realizacją zadania pn. "Plac zabaw dla dzieci przy MOPS" oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.: "Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach" oraz przesunięciem środków na zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych;

3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym, realizacją zadań zleconych związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów suwalskich szkół, nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektu Erasmus + w Zespole Szkół nr 3;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań sportowo - rekreacyjnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jednostek samorządu terytorialnego i realizacją zadania pn. "Plac zabaw dla dzieci przy MOPS") oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zabezpieczeniem planu dotacji żłobkom, klubom dziecięcym oraz dziennym opiekunom;

10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczeniem planu dotacji publicznym jednostkom systemu oświaty;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej oraz realizacją zadania pn. "Konserwacja rzeki Czarna Hańcza";

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację zadania pn. "Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71" oraz programu Suwalska Rodzina Plus;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama