Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/123/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1120, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2204, z 2016 r., Nr 144, poz. 1042, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r., Nr 70 , poz. 416, Nr 145, poz. 117, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r., Nr 44 , poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 1278, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r., Nr 106 , poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1317, 1650 z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1877 z 2015 r. poz. 357, 1240, 1607, 1629) uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXV/132/05 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Nr 103, poz. 1235) w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu :

Rozliczenia wydatków o których mowa w ust. 2 dotyczą kosztów poniesionych od 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, za który przyznano stypendium.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe