reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/XIV/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć wydatki o kwotę 37.176 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 37.176 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 21.867.360 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.599.321 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.268.039 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 20.410.700 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.789.142 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.621.558 zł;

3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.456.660 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów
i pożyczek w kwocie 1.456.660 zł.

§ 3. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XIV/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 37.176 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 37.176 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

572 760,00

20 000,00

592 760,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

16 000,00

16 000,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

16 000,00

16 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

572 760,00

4 000,00

576 760,00

4300

Zakup usług pozostałych

86 000,00

4 000,00

90 000,00

720

Informatyka

104 900,00

-30 000,00

74 900,00

72095

Pozostała działalność

104 900,00

-30 000,00

74 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 300,00

-14 000,00

15 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 000,00

3 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

60 000,00

-20 000,00

40 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

-3 000,00

7 000,00

750

Administracja publiczna

2 230 398,00

2 119,00

2 232 517,00

75011

Urzędy wojewódzkie

63 398,00

119,00

63 517,00

4430

Różne opłaty i składki

130,00

119,00

249,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 797 800,00

2 000,00

1 799 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 000,00

2 000,00

25 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

178 622,00

880,00

179 502,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

145 000,00

880,00

145 880,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

880,00

5 880,00

851

Ochrona zdrowia

100 000,00

3 500,00

103 500,00

85111

Szpitale ogólne

0,00

3 500,00

3 500,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

3 500,00

3 500,00

852

Pomoc społeczna

1 245 930,00

0,00

1 245 930,00

85206

Wspieranie rodziny

9 810,00

0,00

9 810,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000,00

-176,00

5 824,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

280,00

176,00

456,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

559 376,00

3 501,00

562 877,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 977,00

1,00

1 978,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 977,00

1,00

1 978,00

92116

Biblioteki

210 000,00

3 500,00

213 500,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

3 500,00

3 500,00

Razem:

17 937 184,00

0,00

17 937 184,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 473 516,00

0,00

2 473 516,00

Ogółem:

2 473 516,00

-37 176,00

2 473 516,00

37 176,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2016

1. Wydatki majątkowe:

4.621.558

Inwestycje i zakup inwestycyjne

4.621.558

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.014.150

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

15.789.142

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.657.945

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.686.675

udzielone dotacje na zadania bieżące

593.974

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.450.548

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

80.000

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

320.000

Wydatki ogółem

20.410.700

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/XIV/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.

Podmiot dotowany

Rozdział

Paragraf

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Celowa

Podmiotowa

Przed-mioto-wa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Powiat Grajewski

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

85311

2710

13 974

2.

Miejski Dom Kultury
w Szczuczynie

92109

2480

280 000

3.

Biblioteka Miejska
w Szczuczynie

92116

2480

210 000

4.

Gmina Wąsosz

60016

6300

300 000

5.

Kluby sportowe

92605

2360

80 000

6.

Spółka Wodna

90001

2830

10 000

7.

Biblioteka Publiczna
w Szczuczynie

92116

6220

3.500

8.

Powiat Grajewski

- Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

85111

6300

3.500

Ogółem

320 974

490 000

0

90 000

0

0

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 127/XIV/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego,

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg gminnych zwiększono plan finansowy
o 4.000 zł,

- przesunięć w planie finansowym kwoty 7.000 zł na serwis zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn",

- zwiększenia planu finansowego w dziale "administracja publiczna" o kwotę 2.119 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe sprzętu biurowego oraz wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększenia planu finansowego w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC samochodów strażackich,

- prośby Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie o wsparcie finansowe w realizacji zadań pn. "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie" zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł,

- przesunięć w planie finansowym kwoty 176 zł w rozdziale "wspieranie rodzin" na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z przedłużeniem umowy o pracę,

- wydatków końcowych dotyczących realizacji przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku Biblioteki Miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA+, zwiększono plan finansowy o kwotę 3.500 zł na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie, która nie została wykorzystana w 2015 roku na realizację w/w projektu.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama