Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/71/16 Rady Gminy Wizna

z dnia 12 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/50/15 Rady Gminy Wizna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej § 4 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadkach innych niż określone w § 3 uchwały dzienna stawka opłaty targowej wynosi - 9,00 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe