Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/88/16 Rady Miasta Sejny

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r., poz.1255, poz. 1333, poz. 1339, poz.1777) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej chwały.

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej wraz z punktacją, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/88/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 22 lutego 2016 r.

"Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej"

1. Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Miasta Sejny, w ramach której jego mieszkańcy, mogą wnioskować o realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć Zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

3. Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać co najmniej:

1) opis zakresu rzeczowego wnioskowanego zadania, wraz z propozycją harmonogramu jego realizacji,

2) określenie miejsca realizacji zadania,

3) określenie celu, rezultatów oraz liczby osób, którym będzie służyła realizacja wnioskowanego zadania,

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o wkładzie własnym wnioskodawcy (środki finansowe, robocizna świadczona poprzez wnioskodawcę bądź świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej),

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania,

5) określenie podmiotu składającego wniosek z podaniem imion i nazwisk osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z ich podpisami a w przypadku gdy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, dodatkowo - jej nazwę, siedzibę oraz odpis z właściwego rejestru,

6) informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych przez wnioskodawcę we współpracy z administracją publiczną.

5. Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej uwzględniając ust. 4 oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Sejny.

6. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza Miasta Sejny.

7. Do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Burmistrza Miasta Sejny wskazuje właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta.

8. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Sejny komórka organizacyjna:

a) dokonuje analizy wniosku ustalając okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej,

b) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni,

c) dokonuje oceny wniosku według określonych w załączniku nr 2 kryteriów szczegółowych,

d) przedstawia Burmistrzowi opinię w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

9. O decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji bądź odrzuceniu Burmistrza Miasta Sejny lub osoba przez niego upoważniona, powiadamia wnioskodawcę z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wnioski odrzucone wymagają uzasadnienia.

10. Po akceptacji przez Burmistrza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, komórka organizacyjna we współpracy z Wnioskodawcą określa termin sporządzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym opracowuje harmonogram i kosztorys realizacji zadania, które są integralną częścią zawartej umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

11. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej są realizowane do wysokości środków ustalonych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Sejny na dany rok.

12. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu ujawnione zostaną nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

13. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Sejny.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/88/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 22 lutego 2016 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej wraz z punktacją

Kryteria oceny wniosku

Maksymalna

liczba punktów

I Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Miasta

1-3

II Zasięg społeczny

1-5

III Forma udziału mieszkańców

-

świadczenie pracy społecznej

3

świadczenia rzeczowe

2

świadczenia pieniężne

1

IV Wkład własny w postaci pracy społecznej

-

do 50 godz. pracy społecznej

2

od 51 do 100 godz. pracy społecznej

4

Powyżej 100 godz. pracy społecznej

6

V Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania

-

do 10% wartości zadania

1

11% - 30% wartości zadania

2

31% - 50% wartości zadania

3

51% - 75% wartości zadania

4

Powyżej 75% wartości zadania

5

VI udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacji zadania (w przypadku zadań inwestycyjnych)

-

Dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy

1-4

Koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania

1

VII Stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania

1-3

Maksymalna liczba punktów

30


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Sejny

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriówoceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19c ust. 1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Podejmowane przez mieszkańców inicjatywy są przedsięwzięciami pozytywnie odbieranymi przez każdą społeczność lokalną. Współpraca ta jest konkretna i wymierna oraz spotyka się z dużym zrozumieniem władz samorządowych.

Takie działania są dla społeczności lokalnych prawdziwą szansą rozwoju samorządności i budowania rzeczywistego poczucia, że można i trzeba działać dla wspólnego dobra.

Zawarte w projekcie uchwały kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe