Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/273/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 zm. poz. 1045 i 1890) i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r.
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593 i 1688) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku, określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

e) zainstalowaniu pomp ciepła;

2) zainstalowanie kolektorów słonecznych.

2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych,
np.: węglowo - gazowych, węglowo - olejowych lub węglowo - elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/piecem węglowym ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Poś - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.);

2) POP - rozumie się przez to "Program Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracja białostocka" przyjęty uchwałą Nr XXXIV/415/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2014 r. poz. 20), przy czym strefa aglomeracja białostocka o kodzie PL2001 obejmuje Białystok - miasto
na prawach powiatu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914);

3) PONE - rozumie się przez to Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku;

4) trwałej zmianie systemu ogrzewania - należy przez to rozumieć zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) ogrzewanie gazowe,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) ogrzewanie olejowe,

e) ogrzewanie pompą ciepła;

przy czym:

- likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia), tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie w przypadku pieców (palenisk indywidualnych),
a w przypadku kotłów połączenie z kominem i instalacją centralnego ogrzewania,

- od zasady likwidacji pieca kaflowego można odstąpić, pod warunkiem trwałej likwidacji połączenia pieca
z przewodem kominowym, poświadczonej opinią kominiarską;

5) zadaniu - rozumie się przez to przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 Poś, obejmujące:

a) trwałą zmianę systemu ogrzewania na nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku,

b) instalację kolektorów słonecznych na nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku;

6) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadania, legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;

7) paliwie stałym - rozumie się przez to węgiel, koks, drewno;

8) pompie ciepła - rozumie się przez to urządzenie do ogrzewania budynku (lokalu) lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ciepłem pobranym z otoczenia, z wyjątkiem klimatyzatorów;

9) kolektorze słonecznym - rozumie się przez to urządzenie pozyskujące energię cieplną z promieniowania słonecznego, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych;

10) odnawialnym źródle energii - rozumie się przez to pompę ciepła, kolektor słoneczny;

11) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu oraz dwutlenku węgla, która uległa zredukowaniu w wyniku realizacji zadania;

12) wymaganym efekcie ekologicznym - rozumie się przez to wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu określoną dla działania naprawczego o kodzie PdBiaZSO - działanie pierwsze w załączniku
nr 3 POP (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 20 - str. 231);

13) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta spełniające wszystkie poniższe warunki łącznie, tj.:

a) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

b) są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, zapewniają wdrożenie i funkcjonowanie przedsięwzięcia
i uzyskanie trwałego efektu ekologicznego,

c) są poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów,

d) są poniesione przez Beneficjenta,

e) są zgodne z umową o dofinansowanie, w szczególności z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym;

14) osobie fizycznej - rozumie się przez to osobę określoną w Dziale I, Tytule II, Księgi Pierwszej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

§ 3. Celem PONE jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w piecach i kotłowniach opalanych paliwem stałym, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych i benzo/a/pirenu, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza.


Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji

§ 4. Udzielenie dotacji następuje na wniosek Beneficjenta.

§ 5. Beneficjentami PONE są osoby fizyczne.

§ 6. 1. Dotacja jest przyznawana na wykonanie zadania na nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych
do realizacji zadania, a w szczególności na pokrycie kosztów:

1) wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk na paliwo stałe,

2) zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,

3) wykonania wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych,

4) nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celem przedsięwzięcia objętego dotacją,

5) modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

6) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością wnioskodawcy,

7) zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zadanie, którego realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego,

2) opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji),

3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych,

4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

5) zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku gdy pozostanie on własnością dostawcy ciepła.

4. Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe (nieużywane), z ważną gwarancją producenta, dopuszczone
do użytkowania na terenie Polski.

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

6. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

§ 7. Dotację przyznaje się:

1) do 90 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 10.000 zł - dla wniosków kompletnych złożonych
w naborze w latach 2016 - 2018,

2) do 45 % poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 5.000 zł - dla wniosków kompletnych złożonych
w naborze w roku 2019 i w latach następnych.

§ 8. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację PONE podawana będzie corocznie w ogłoszeniu
o naborze wniosków o udzielenie dotacji.

2. Przyznawanie dotacji w roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku.

3. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Białegostoku na zadania, o których mowa w niniejszej uchwale lub pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł, dopuszcza się możliwość kontynuowania rozpatrywania złożonych wniosków lub ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w roku budżetowym. Realizacja takich wniosków odbywa się zgodnie z zasadami regulującymi wydatkowanie tych środków.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru zadań do dofinansowania

§ 9. Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

1) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

2) merytoryczne obejmujące zadania:

a) wymienione w § 1 i § 6 ust. 2 uchwały

b) inne, wskazane w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w § 10.

Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji

§ 10. 1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpoczyna się po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Miasta Białystok na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

3. Ogłoszenie o naborze, w szczególności określenie okresu kwalifikowalności kosztów, będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

4. Wzory wniosków o udzielenie dotacji i rozliczenie dotacji z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do nich dołączyć oraz wzór umowy stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji.

5. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.

6. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych w terminie 21 dni od daty
ich wpływu.

7. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wniosku o udzielenie dotacji, Beneficjent zostanie jednorazowo wezwany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do jego uzupełnienia. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia określa Beneficjent we wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

8. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w § 9 pkt 1 i nieuzupełniony w trybie opisanym w § 10 ust. 7 zostanie odrzucony.

9. Wnioski o udzielenie dotacji spełniające wymogi formalne, opiniuje pod względem merytorycznym Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

10. Wniosek zostanie odrzucony w przypadku:

1) zrealizowania zadania, poza okresem kwalifikowalności kosztów;

2) innych braków stwierdzonych przez Komisję.

11. Komisja sporządza protokół zawierający listę ocenionych wniosków o udzielenie dotacji.

12. Prezydent Miasta Białegostoku lub osoba przez niego upoważniona dokonuje ostatecznej akceptacji oceny wniosków dokonanej przez Komisję, o której mowa w § 10 ust. 9.

13. O przyczynach odrzucenia wniosku, o których mowa w § 10 ust. 8 i 10, Beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej.

14. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

15. Po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Białegostoku lub osobę przez niego upoważnioną, zawiadamia się Beneficjenta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie
i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Wybrany sposób zawiadomienia określa Beneficjent we wniosku.

16. Niezgłoszenie się Beneficjenta w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji uznaje się za jego rezygnację z udziału w naborze.

17. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach określonych
w umowie o udzielenie dotacji.

§ 11. 1. Po zakończeniu realizacji zadania, Beneficjent składa podpisany wniosek o rozliczenie dotacji
w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 10 ust. 15 wraz z dokumentami, w tym również oryginałami faktur VAT potwierdzającymi, w szczególności:

1) poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, na które przyznana została dotacja.

2) wykonanie zadania w okresie kwalifikowalności kosztów;

2. Złożone wnioski o rozliczenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych w terminie
14 dni od daty ich wpływu.

3. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji, Beneficjent zostanie jednorazowo wezwany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania określa Beneficjent we wniosku o rozliczenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

4. W przypadku wniosków o rozliczenie dotacji, spełniających wymogi formalne, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Białegostoku członkowie Komisji, o której mowa w § 10 ust. 9, dokonują oględzin wykonania zadania pod kątem jego zgodności z umową. Termin oględzin zostanie ustalony telefonicznie z Beneficjentem.
Z oględzin sporządzany jest protokół.

5. Protokół z wykonania zadania podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku lub osobę
przez niego upoważnioną.

6. Zatwierdzony protokół, o którym mowa w ust. 5, jest podstawą do przekazania dotacji na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. W Biuletynie Informacji Publicznej corocznie zamieszcza się dane dotyczące:

1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację PONE na dany rok;

2) przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację PONE i wstrzymania rozpatrywania złożonych wniosków o przyznanie dotacji;

3) podjęcia rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych;

4) liczby złożonych wniosków o przyznanie dotacji;

5) kwot udzielonej dotacji;

6) liczby zlikwidowanych palenisk i kotłowni opalanych paliwami stałymi;

7) liczby zamontowanych odnawialnych źródeł energii;

8) liczby zrealizowanych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe