Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/132/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 2 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2016 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/132/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 2 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2016 roku

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Rajgrodzie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2016 roku", zwanego dalej "Programem" jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Rajgród.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Rajgród.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "GREEN HOUSE", Mateusz Oblacewicz, Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rajgród;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Rajgrodu;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2016 roku.

5) Gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Krzysztof Nowicki, 19-200 Grajewo, ul. Kopernika 27A.

§ 2.

1. Działania związane z realizacją programu prowadzą:

1) Burmistrz;

2) Schronisko;

3) Gabinet weterynaryjny.

2. Funkcje koordynatora działań związanych z realizacją Programu pełni upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 3.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rajgród realizują:

1) Schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych, po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem;

2) Burmistrz poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 5.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rajgród realizuje Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.

§ 7.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana jest w Schronisku poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji przyjętych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 8.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 9.

Ewidencję bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko oraz upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

§ 10.

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Burmistrz poprzez zawarcie umowy z Gabinetem weterynaryjnym.

§ 11.

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016 r. wskazuje się gospodarstwo zlokalizowane w miejscowości Pieńczykowo 17, 19-206 Rajgród.

§ 12.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz poprzez zawarcie umowy z Gabinetem weterynaryjnym.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Rajgród według poniższej tabeli:


Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (w zł)

Opis zadania

1

Urząd Miejski w Rajgrodzie

73.800

1. Odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rajgród.

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.

5. Usypianie ślepych miotów.

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe