Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/84/16 Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt,

b) posiadać sprawne technicznie środki transportu przystosowane do przewozu zwierząt,

c) posiadać odpowiednio wykształconą i przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

d) posiadać możliwości udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko- weterynaryjnej,

e) w razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Mateusz Bukrewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe