Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Suwałki w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

2. Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 2.000.000 zł.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji zgodnie z Zasadami Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 rok, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego określa harmonogram konsultacji stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/212/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZASADY SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków

z budżetu Gminy Miasta Suwałki na 2017 r., określanych jako Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

§ 2. 1. Ze środków Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Suwałki.

2. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Suwałki, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy - o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1457 z późn. zm.).

3. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny.

4. Realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

§ 3. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miasta Suwałki na 2017 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 2.000.000 zł.

§ 4. Niniejsze zasady regulują podstawowe zagadnienia związane z :

1) trybem zgłaszania projektów inwestycyjnych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego;

2) trybem wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 2

Zgłaszanie projektów

§ 5. 1. Projekty inwestycyjne w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Suwałki.

2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uprawnionych osób. Osoba zgłaszająca projekt może wpisać się na listę osób popierających projekt (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego projektów).

3. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów inwestycyjnych.

4. Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

5. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

6. Ogólna suma środków wynosząca 2.000.000 zł, przeznaczona na realizację projektów

w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie podzielona w następujący sposób:

- na projekty o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł - 600 tys. zł,

- na projekty o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł - 1.400 tys. zł.

7. Pojedynczy "duży" projekt nie może przekroczyć kwoty 700.000 zł. Pojedynczy "mały"

projekt nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.

8. Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Suwałki zarządzającej terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt. Powyższe nie dotyczy terenu w pasie drogowym drogi publicznej.

9. Do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu oraz osoby popierające zgody na weryfikację i przetwarzanie danych osobowych.

§ 6. 1. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http:// http://www.um.suwalki.pl), stronie internetowej ( http://www.konsultacje.suwalki.eu), w Wydziale Inwestycji oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Formularz zostaje uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w wyznaczonym terminie w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pok.4.

4. W okresie zgłaszania projektów przed ich złożeniem możliwe będzie konsultowanie projektów z członkami Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego powołanego w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rozdział 3

Weryfikacja projektów

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do powołania składu osobowego Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, określenia jego zadań oraz zasad weryfikacji zgłoszonych projektów.

2. Zespół liczy 16 członków. W jego skład wchodzą:

1) pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, po jednym desygnowanym przez każdy klub i ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej w Suwałkach;

2) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego;

3) po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Budżetu i Finansów; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

3. Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzi weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieści projekty na liście podlegającej głosowaniu.

4. Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego może wezwać Projektodawców do dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonego projektu w terminie przeznaczonym na weryfikację projektów.

5. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zorganizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli Projektodawców celem omówienia możliwości połączenia ich w jeden projekt.

6. Wyniki weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Informacja o wynikach weryfikacji zawierać będzie co najmniej wykaz złożonych projektów z oznaczeniem "przyjęty" lub "odrzucony" dla każdego projektu oraz uzasadnienie w przypadku odrzuconych projektów.

Rozdział 4

Wybór projektów do realizacji

§ 8. 1. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Miasta Suwałki zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http:// http://www.um.suwalki.pl), stronę internetową ( http://www.konsultacje.suwalki.eu) oraz akcję informacyjną między innymi w DwuTygodniku Suwalskim i plakaty.

§ 9. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki. W przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego.

§ 10. 1.Głosowanie zostanie przeprowadzone w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę. Głosować będzie można również w formie elektronicznej i za pomocą ePUAP.

2. Prezydent Miasta Suwałk określi lokalizację punktów do głosowania w formie zarządzenia.

3. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

4. Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http:// http://www.um.suwalki.pl), na stronie internetowej ( http://www.konsultacje.suwalki.eu) oraz w punktach do głosowania.

5. Kartę do głosowania będzie można pobrać w punktach do głosowania oraz ze stron internetowych: (http:// http://www.um.suwalki.pl), ( http://www.konsultacje.suwalki.eu). Zostanie ona także zamieszczona w DwuTygodniku Suwalskim.

§ 11. 1. Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły projektów oraz zweryfikowany szacunkowy koszt ich realizacji.

2. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak prawidłowo oddać głos.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego lub dwóch projektów z listy zweryfikowanych projektów, w tym maksymalnie jednego z grupy "małych" projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i maksymalnie jednego z grupy projektów "dużych" o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł.

4. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

5. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

§ 12. 1. Ustalenie wyników konsultacji polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, oddzielnie dla każdej z grup projektów oraz sporządzeniu listy z wynikami, odrębnej dla każdej z grup, z zastrzeżeniem ust.6.

2. Do realizacji zostaną skierowane z każdej z dwóch grup te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.

3. Jeżeli w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów.

4. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, aż do wyczerpania kwot przeznaczonych na Suwalski Budżet Obywatelski w dwóch grupach.

5. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu z listy, decyzję o uwzględnieniu projektu w budżecie miasta oraz o środkach przeznaczonych na jego realizację podejmuje Rada Miejska na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk.

6. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

§ 13. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (http:// http://www.um.suwalki.pl) oraz na stronie internetowej (www.konsultacje.suwalki.eu);

2) poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (bip.um.suwalki.pl);

3) w formie pisemnej lub elektronicznej radnym Rady Miejskiej w Suwałkach;

4) w formie komunikatu prasowego.

§ 14. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Suwałk złoży pisemną informację Radzie Miejskiej w Suwałkach na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach po zakończeniu konsultacji.

§15. Do końca marca następnego roku Prezydent Miasta Suwałk przedstawia Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za rok poprzedni.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/212/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy projektów
do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Numer zgłoszeniowy projektu ...............

(wpisuje Wydział Inwestycji)

Formularz zgłoszeniowy projektów
do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Uwaga: *Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić OBOWIĄZKOWO !

1. Podstawowe informacje*

a) Tytuł projektu:

b) Lokalizacja projektu:

( miejsce realizacji zadania, należy opisać miejsce lub obszar)

2. Opis projektu*

(należy przedstawić opis, cel, zakres projektu, maks. 400 wyrazów)

3. Uzasadnienie*

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, należy wskazać komu będzie służył projekt, maks. 200 wyrazów)

4. Ochrona środowiska (zalecane)

(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150 wyrazów)

5. Szacunkowy kosztorys*

Składowe projektu

Koszt

1.

2.

3.

RAZEM

6. Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt* (powyższe nie dotyczy terenu w pasie drogowym drogi publicznej) .

……………………………..………………………………………………………..

(podpis, data )

7. Wymagane załączniki*: mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu.

8. Dodatkowe załączniki: wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna.

9. Zakres projektu może być przedmiotem dalszych uściśleń i uzgodnień prowadzonych przez Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w terminie przeznaczonym na weryfikację projektów.

10.* Kontakt do autora projektu publicznie dostępny:........................................................

Wyrażam zgodę na udostępnienie podanego kontaktu

...............................................................

( podpis osoby udostępniającej kontakt)

Uwaga: Dane kontaktowe umieszczane na oddzielnej stronie formularza.

11. Dane osobowe autora projektu* ( tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego w Suwałkach)

Tytuł projektu :........................................................................................

a) Imię i nazwisko: ...................................................................................

b) Adres zamieszkania: ..............................................................................

c) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców: (zalecane)

(numer telefonu, o ile to możliwe, adres e-mail)

...................................................................................................................

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Miasta Suwałki

...........................................................

( podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz.2135, ze zm.).

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. A.Mickiwicza 1.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu ewidencji, rejestrów lub innych danych. Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

..................................................................................................................................................

(data i czytelny podpis / w przypadku osoby małoletniej czytelny podpis opiekuna prawnego)

12. Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok*.

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Ja, niżej podpisany (-na ) .......................................................................................... zamieszkały (-ła) ........................................................................................ oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ............................................................................. zamieszkałego(-łej) ......................................................................., oraz że wyrażam zgodę na zgłoszenie przez niego (-nią) projektu do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i małoletniego (-ej) .................................................. dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz.2135, ze zm.).

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. A.Mickiwicza 1.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu ewidencji, rejestrów lub innych danych. Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

..................................................................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)

Uwaga:

Każdą stronę formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami zaleca się ponumerować.

Załącznik nr 1

do formularza zgłoszeniowego

Lista mieszkańców Suwałk, popierających propozycję projektu zgłaszanego do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Tytuł projektu…………………………………………………………..……………………...

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na :

1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn.zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1;

2) ewentualną modyfikację, połączenie z innymi lub wycofanie złożonego projektu.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, popierających projekt, stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). Osoba zgłaszająca projekt może wpisać się na listę osób popierających projekt.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/212/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE
SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Harmonogram konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

od 20 czerwca do 19 sierpnia 2016 r.

Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

od 22 sierpnia do 23 września 2016 r.

Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości

od 26 września do 9 października 2016 r.

Głosowanie nad propozycjami

od 10 października do 19 października 2016 r.

Liczenie głosów

20 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe