Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/129/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r., poz. 266) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz działających na obszarze Gminy Zabłudów kół łowieckich Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2016 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

.


Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/129/2016

z dnia 5 maja 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW W 2016 r.
Wprowadzenie.

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa główne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2016 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizującychW programie określono 10 zadań, których wybór został podyktowany zapisami art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 roku, poz. 266) oraz wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zabłudów.

Cele programu.

§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 roku, poz. 266).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

4. Edukacja mieszkańców Gminy Zabłudów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu.

§ 3. 1. W ramach programu Gmina Zabłudów realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym;

10) postępowanie z dziko żyjącymi zwierzętami na terenie zabudowanym i bezdomnymi zwierzętami na terenach łowieckich.

Wykonawcy programu.

§ 4. 1. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

1) Burmistrz Zabłudowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zabłudowie;

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski w Radysach nr 13, 12 - 230 Biała Piska;

3) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Janusz Swatowski, Kuriany 103, 15 - 057 Białystok;

4) Gospodarstwo rolne Pana Antoniego Dąbrowskiego, Protasy 10, 16 - 060 Zabłudów;

5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy;

6) koordynatorem Programu jest Burmistrz Zabłudowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 5. 1. Schronisko na podstawie umowy przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Zabłudów.

2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku określa regulamin schroniska dla zwierząt w Radysach.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Zabłudów realizuje się przy współpracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych umów zleceń.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;

5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Zabłudów podlegają stałemu odławianiu - zgłoszenia od mieszkańców Gminy Zabłudów o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

5. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.

6. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.

§ 8. 1. Gmina Zabłudów realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z regulaminem schroniska dla zwierząt w Radysach.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii, z którym schronisko dla zwierząt, zajmujące się odłowem zwierząt z terenu Gminy Zabłudów ma podpisaną umowę.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 9. 1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane zabiegom lekarsko - weterynaryjnym zgodnie z regulaminem schroniska i następnie mogą być przeznaczone do adopcji.

2. Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości z adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej.

3. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem ma mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej "adopcją".

4. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.

5. Osoba, ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego, powinna cechować się znajomością wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku.

6. W razie wątpliwości, czy osoba, o której mowa w pkt. 5 jest w stanie sprawować należytą opiekę nad zwierzęciem, schronisko może przeprowadzić z organizacją społeczną, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, wywiad środowiskowy.

7. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, o której mowa w pkt. 5, nie będzie sprawować należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia.

8. Umowa adopcyjna zawiera pouczenie o podstawowych obowiązkach osoby chowającej zwierzę, przewidzianych przez przepisy o ochronie zwierząt oraz klauzule zobowiązujące do zapewnieniu zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym:

1) odpowiedniego pożywienia i świeżej wody;

2) schronienia przed warunkami atmosferycznymi;

3) dostępu do stałej opieki weterynaryjnej;

4) szacunku, wolności od bólu i cierpienia.

9. Umowa adopcyjna zawiera dane osoby odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a także znaną historię chorób i status prawny zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska).

10. Dane, o których mowa w pkt. 9, są przechowywane w odpowiedniej bazie danych.

11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zabłudów, w tym na stronach internetowych;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

Usypianie ślepych miotów.

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Janusz Swatowski, Kuriany 103, 15 - 057 Białystok po uprzednim zawiadomieniu o zaistniałym fakcie przez mieszkańców Gminy Zabłudów.

2. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i jedyny akceptowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami tj. narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie podmioty do tego przeznaczone.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.

§ 11. 1. Gospodarstwo rolne Pana Antoniego Dąbrowskiego w Protasach nr 10, 16 - 060 Zabłudów na podstawie umowy z Gminą Zabłudów przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Zabłudów.

2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina Zabłudów podejmie natychmiastowe starania znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych udziałem zwierząt.

§ 12. 1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez umowę z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Janusz Swatowski, Kuriany 103, 15 - 057 Białystok.

2. Gmina Zabłudów finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia Gminie Zabłudów poniesionych kosztów leczenia.

4. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Janusz Swatowski, Kuriany 103, 15 - 057 Białystok.

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.

§ 13. 1. Gmina Zabłudów kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności:

1) informuje o programach adopcyjnych;

2) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej;

3) informuje o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propaguje zakup zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

2. Gmina Zabłudów, w celu walki ze wzrostem populacji zwierząt bezdomnych, dofinansowuje zabiegi polegające na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, dokonywane na zwierzętach, należących do mieszkańców.

3. Zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2, wykonywane są we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym, bezdomne zwierzęta na terenach łowieckich.

§ 14. 1. w przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności - Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania.

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 14 pkt. 1., nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. w razie konieczności, Gmina Zabłudów zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.

3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 14 pkt. 1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej. Dodatkowo, jeżeli dzikie zwierzę wymaga uśmiercenia przy użyciu broni palnej, a jest objęte ochroną gatunkową zezwolenie na użycie tej broni wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

4. Jeżeli na terenach łowieckich zauważy się występowanie bezdomnych psów i kotów, które w sposób znaczący zagrażają innym zwierzętom zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

5. Opiekę weterynaryjną dla zwierząt dzikich zapewnia się na podstawie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Janusz Swatowski, Kuriany 103, 15 - 057 Białystok.

Finansowanie programu.

§ 15. 1. Gmina Zabłudów przeznacza na realizację zadań określonych w programie w 2016 r. 50 000 zł.

2. Środki finansowe będą wydatkowane:

a) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 25000 zł;

b) na opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt przeznacza się 15000zł;

d) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 5000 zł;

e) na pozostałe działania, przewidziane w Programie, przeznacza się 5 000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe