Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 205/XXV/16 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Łomży uchwala, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów:

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów:

1) komunalne odpady zmieszane i odpady biodegradowalne,

2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża - w każdej ilości,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża - w każdej ilości.

§ 2. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów biodegradowalnych z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb, minimum 3 razy w tygodniu.

2. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - papier z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w miesiącu,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w tygodniu.

3. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - szkło z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w miesiącu,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się raz na dwa tygodnie.

4. Wywóz tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża, będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę będzie następował zgodnie z § 2 pkt.1.

§ 4. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierane będą przez przedsiębiorców w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku oraz okazyjnie, jeżeli zalegają na terenie nieruchomości wielolokalowych lub przyległym. O terminie i sposobie odbioru przedsiębiorca powiadomi mieszkańców miasta na 7 dni przed planowaną akcją.

2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1, odbierane będą po ich wystawieniu w dniu wywozu przed posesję, w miejsce dostępne dla odbierającego.

§ 5. Odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgromadzone w specjalnie zamówionych u przedsiębiorcy pojemnikach, odbierane będą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby ich odbioru.

§ 6. 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Łomża zawrze umowę na odbiór odpadów w danym sektorze.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 7. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

3) rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wywabiania plam i opakowania po nich,

4) zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

5) środków ochrony roślin oraz opakowań po nich,

6) baterii i akumulatorów.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu przez ich wytwórców.

3. Godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia:

1. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży: 18-400 Łomża, Stary Rynek 14, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, (osobiście - w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM),

2. elektronicznie na adres: mailto:odpady@um.lomza.pl(za pomocą dedykowanego formularza), lub

3. telefonicznie: nr /86/ 215 67 94 lub /86/ 215 68 80.

§ 9. Traci moc Uchwała nr 311/XXXVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Podl. z 17.04.2013 r. poz. 1901).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała


Załącznik do Uchwały Nr 205/XXV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2016 r.

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Imię i Nazwisko

Firma

Telefon

E-mail

Adres

Opis zgłoszenia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe