Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/120/16 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale i załączniku do uchwały Nr XVII/72/15 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłuzony dla Miasta Sejny" i ustalenia Regulaminu nadania tytułu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Sejny uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/72/15 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" i ustalenia Regulaminu nadania tytułu § 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny".

§ 2. 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/72/15 § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Akt nadania Tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny", legitymację, znaczek i statuetkę wręcza wyróżnionym Przewodniczący Rady Miasta (Przewodniczący Kapituły) i Burmistrz Miasta Sejny na uroczystej sesji Rady Miasta Sejny, albo w dniu obchodów:

1) Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,

2) Święta Konstytucji 3 Maja,

3) Święta Miasta".

2. W załączniku do uchwały dodaje się § 15 w brzmieniu: "§ 15. Wzór odznaki i statuetki Zasłużony dla Miasta Sejny zostanie określony odrębną uchwałą Rady Miasta Sejny."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny


Romuald Jakubowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe