Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2019 r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Zbigniewa Mackiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Suwałki - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, o następującej treści:

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe