| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RMOŚ I/2013 Wójta Gminy Adamówka

z dnia 2 lutego 2013r.

zawarte w Leżajsku pomiędzy: Gminą Leżajsk a Gminą Adamówka dotyczące realizacji zadania polegającego na przyjmowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

§   1.   1.   Gmina Leżajsk oświadcza, że jest jedynym udziałowcem w   „Stare Miasto – Park” Sp. z   o.o. będącej Wykonawcą powierzonych przez Właściciela zadań.  

2.   Wykonawca jest właścicielem Sortowni Odpadów Komunalnych w   Giedlarowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i   Obojętne w   Giedlarowej.  

§   2.   Porozumienie międzygminne ma na celu realizację części zadania własnego polegającego na przyjmowaniu, przetwarzaniu i   unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dostarczonych z   terenu Gminy Systemu do „Stare Miasto – Park” Sp. z   o.o., zwanego dalej „Wykonawcą”.  

§   3.   Właściciel oraz Gmina Systemu ustalają, że prawa i   obowiązki wynikające z   przekazania wymienionego w   § 2   zadania, w   zakresie odpadów dostarczonych z   terenu Gminy Systemu do Wykonawcy, realizowane będą przez Wykonawcę.  

§   4.   1.   Właściciel udziela gwarancji jednakowej ceny za przyjmowanie, przetwarzanie  

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla Właściciela i   Gminy Systemu.  

2.   Właściciel poprzez Wykonawcę zapewnienia możliwości wieloletniego zagospodarowania odpadów komunalnych z   obszaru Gminy Systemu.  

3.   Szczegółowe warunki techniczne przyjmowania odpadów od przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy Systemu świadczących usługi w   zakresie odbierania i   transportu odpadów komunalnych, określi opracowany przez Wykonawcę Regulamin świadczonych przez niego usług.  

§   5.   1.   Gmina Systemu, władająca odpadami komunalnymi, w   tym selektywnie zebranymi, zobowiązuje się do dostarczania ich za pośrednictwem podmiotów odbierających i   transportujących odpady do Wykonawcy.  

2.   Gmina Systemu zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy świadczących usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych na jej rzecz i   na jej terenie.  

3.   Gmina Systemu, za przyjmowane, przetwarzane i   unieszkodliwiane odpady komunalne, zobowiązuje się wnosić opłatę bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez niego dokumentów finansowych.  

§   6.   1.   Gmina Systemu zobowiązuje się do wprowadzenia i   rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   W pierwszej kolejności strony wyrażają wolę rozwoju selektywnej zbiórki: surowców wtórnych u   źródła.  

§   7.   1.   Wykonawca zabezpieczy, w   stosunku do ilości dostarczonych przez Gminę Systemu odpadów, a   także ich składu morfologicznego   ,   osiągnięcie poziomów recyklingu, ponownego użycia, odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

2.   Wykonawca do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego przedłoży Właścicielowi oraz Gminie Systemu sprawozdanie za rok ubiegły z   rodzaju i   ilości odpadów komunalnych przekazanych, przetworzonych i   unieszkodliwionych,oraz przedłoży wszystkie wymagane od niego prawem dokumenty.  

§   8.   1.   Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2032 roku.  

2.   Zmiany postanowień niniejszego porozumienia będą uzgadniane w   drodze negocjacji w   formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.  

§   9.   1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

2.   Właściciel zobowiązuje się, a   Gmina Systemu wyraża zgodę, na przekazanie do publikacji niniejszego Porozumienia oraz aneksów do niego w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Wójt Gminy Adamówka  


Edward   Jarmuziewicz

Wójt Gminy Leżajsk  


Krzysztof   Sobejko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »