| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/298/13 Rady Powiatu w Rzeszowie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3a, art.12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) art. 193 ust. 1pkt 1   oraz ust. 4, art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2013 r., poz. 135 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Rzeszowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej zgodnie z   art. 193 ust.1 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osobę wobec której zgodnie z   art. 193 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej wszczęto postępowanie o   ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, a   także osobę pełnoletnią, która osiągnęła pełnoletność i   przebywa w   pieczy zastępczej;  

2)   dochodzie – oznacza to dochód o   którym mowa w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

3)   dochodzie osoby zobowiązanej, samotnie gospodarującej – rozumie się przez to miesięczny dochód osoby zobowiązanej z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a   w przypadku utraty dochodu z   miesiąca w   którym został złożony wniosek, pomniejszony o   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób/ uzyskiwanych na rzecz innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz opłaty rzeczywiście poniesione za pobyt dzieci i   osób dorosłych w   domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia i   w pieczy zastępczej;  

4)   osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby w   rodzinie- rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w   faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i   gospodarujące;  

5)   dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, osobę w   rodzinie - jest to suma miesięcznych dochodów osoby zobowiązanej oraz dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a   w przypadku utraty dochodu z   miesiąca w   którym został złożony wniosek, podzielona przez liczbę osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, osób w   rodzinie;  

6)   należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność wynikającą z   decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek uiszczenia opłaty o   której mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

7)   dłużniku – rozumie sie przez to osobę , której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej lub osobę pełnoletnią przebywającą w   pieczy zastępczej, która nie uregulowała w   terminie opłaty wskazanej w   decyzji administracyjnej.  

§   3.   Umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dokonuje się na wniosek osoby zobowiązanej lub z   urzędu.  

§   4.   Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w   formie decyzji administracyjnej.  

§   5.   Umorzenia należności w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, dokonuje się z   urzędu w   szczególności jeżeli:  

1)   Nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu dłużnika;  

2)   Dłużnik zmarł;  

3)   Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

4)   Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.  

§   6.   Odstąpienie od ustalenia opłaty z   urzędu jest możliwe w   szczególności jeżeli:  

1)   Osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej;  

2)   Organ wydający decyzję uzyska pisemną informację z   innych instytucji zajmujących się pracą z   rodziną o   zaistnieniu przesłanek wymienionych w   §7. Informacja ta może być sporządzona w   formie wywiadu środowiskowego.  

§   7.   Umorzenie należności w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami lub odstąpienie od ustalenia opłaty na wniosek osoby jest możliwe w   szczególności gdy osoba zobowiązana:  

1)   Przebywa w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej, zakładzie karnym;  

2)   Jest osobą niepełnosprawną legitymująca się orzeczeniem w   stopniu znacznym, umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym;  

3)   Jest osobą ciężko, przewlekle chorą;  

4)   Jest osobą pozostająca na wyłącznym utrzymaniu innej osoby;  

5)   Jest jedynym żywicielem rodziny;  

6)   Jej dochód lub dochód na osobę w   rodzinie w   przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

7)   Płaci alimenty na rzecz dziecka w   kwocie odpowiadającej lub wyższej 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

8)   Poniosła straty materialne w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego;  

9)   Jest osoba bezdomną;  

10)   Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.  

§   8.   Decyzję administracyjną o   odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż rok  

§   9.   Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności jest możliwe jeżeli zobowiązany nie spełnia żadnego z   warunków określonych w   § 7, ale znajduje się w   trudnej sytuacji rodzinnej zdrowotnej lub materialno - bytowej.  

§   10.   Przesłanki o   których mowa w   §7 i   §9 winny być udokumentowane przez zobowiązanego.  

§   11.   W przypadku powzięcia informacji o   trudnej sytuacji życiowej osoby zobowiązanej, organ wydający decyzję może zwrócić się z   wnioskiem o   udzielenie informacji na temat sytuacji materialno-bytowej osoby zobowiązanej do innych organów.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   13.   Tracą moc Uchwały Nr XVI/131/12, Nr XVI/132/12 z   dnia 25 stycznia 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Stanisław   Obara

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »