| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/298/13 Rady Powiatu w Rzeszowie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3a, art.12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) art. 193 ust. 1pkt 1   oraz ust. 4, art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2013 r., poz. 135 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Rzeszowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej zgodnie z   art. 193 ust.1 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osobę wobec której zgodnie z   art. 193 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej wszczęto postępowanie o   ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej, a   także osobę pełnoletnią, która osiągnęła pełnoletność i   przebywa w   pieczy zastępczej;  

2)   dochodzie – oznacza to dochód o   którym mowa w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

3)   dochodzie osoby zobowiązanej, samotnie gospodarującej – rozumie się przez to miesięczny dochód osoby zobowiązanej z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a   w przypadku utraty dochodu z   miesiąca w   którym został złożony wniosek, pomniejszony o   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób/ uzyskiwanych na rzecz innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz opłaty rzeczywiście poniesione za pobyt dzieci i   osób dorosłych w   domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia i   w pieczy zastępczej;  

4)   osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby w   rodzinie- rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w   faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i   gospodarujące;  

5)   dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, osobę w   rodzinie - jest to suma miesięcznych dochodów osoby zobowiązanej oraz dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a   w przypadku utraty dochodu z   miesiąca w   którym został złożony wniosek, podzielona przez liczbę osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, osób w   rodzinie;  

6)   należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność wynikającą z   decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek uiszczenia opłaty o   której mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

7)   dłużniku – rozumie sie przez to osobę , której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej lub osobę pełnoletnią przebywającą w   pieczy zastępczej, która nie uregulowała w   terminie opłaty wskazanej w   decyzji administracyjnej.  

§   3.   Umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dokonuje się na wniosek osoby zobowiązanej lub z   urzędu.  

§   4.   Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w   formie decyzji administracyjnej.  

§   5.   Umorzenia należności w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, dokonuje się z   urzędu w   szczególności jeżeli:  

1)   Nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu dłużnika;  

2)   Dłużnik zmarł;  

3)   Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

4)   Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.  

§   6.   Odstąpienie od ustalenia opłaty z   urzędu jest możliwe w   szczególności jeżeli:  

1)   Osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej;  

2)   Organ wydający decyzję uzyska pisemną informację z   innych instytucji zajmujących się pracą z   rodziną o   zaistnieniu przesłanek wymienionych w   §7. Informacja ta może być sporządzona w   formie wywiadu środowiskowego.  

§   7.   Umorzenie należności w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami lub odstąpienie od ustalenia opłaty na wniosek osoby jest możliwe w   szczególności gdy osoba zobowiązana:  

1)   Przebywa w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej, zakładzie karnym;  

2)   Jest osobą niepełnosprawną legitymująca się orzeczeniem w   stopniu znacznym, umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym;  

3)   Jest osobą ciężko, przewlekle chorą;  

4)   Jest osobą pozostająca na wyłącznym utrzymaniu innej osoby;  

5)   Jest jedynym żywicielem rodziny;  

6)   Jej dochód lub dochód na osobę w   rodzinie w   przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego określonego w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

7)   Płaci alimenty na rzecz dziecka w   kwocie odpowiadającej lub wyższej 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w   ustawie z   dnia 28.11.2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.);  

8)   Poniosła straty materialne w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego;  

9)   Jest osoba bezdomną;  

10)   Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.  

§   8.   Decyzję administracyjną o   odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się na okres nie dłuższy niż rok  

§   9.   Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności jest możliwe jeżeli zobowiązany nie spełnia żadnego z   warunków określonych w   § 7, ale znajduje się w   trudnej sytuacji rodzinnej zdrowotnej lub materialno - bytowej.  

§   10.   Przesłanki o   których mowa w   §7 i   §9 winny być udokumentowane przez zobowiązanego.  

§   11.   W przypadku powzięcia informacji o   trudnej sytuacji życiowej osoby zobowiązanej, organ wydający decyzję może zwrócić się z   wnioskiem o   udzielenie informacji na temat sytuacji materialno-bytowej osoby zobowiązanej do innych organów.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   13.   Tracą moc Uchwały Nr XVI/131/12, Nr XVI/132/12 z   dnia 25 stycznia 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Stanisław   Obara

 

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »