| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Gminy Czudec

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czudec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Czudec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czudec dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- mieszkańcu– należy przez to rozumieć osobę, która przez okres minimum 1 miesiąca, faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość, spędza na niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności spowodowanych różnymi wyjazdami np. pracą, urlopem, leczeniem, odwiedzinami, itp.

- selektywnym zbieraniu odpadów –rozumie się przez to zbieranie u źródła tj. na terenie danej nieruchomości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do oddzielnych, specjalnie do tego przeznaczonych worków lub pojemników.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych;

- szkło;

- tworzywo sztuczne;

- metale;

- papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

- odpady kuchenne i ogrodowe;

- odpady wielkogabarytowe;

- odpady elektryczne i elektroniczne;

- przeterminowane leki;

- baterie i akumulatory;

- świetlówki;

- opony;

- chemikalia

- przepracowane oleje.

2) wystawiania worków z odpadami lub ustawienia pojemników, w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników firmy wywozowej, przy trasie odbioru i w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem na dany rok, ustalonym pomiędzy Gminą, a podmiotem wyłonionym w drodze przetargu.

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne) na własne potrzeby.

§ 4. 1. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości regulują przepisy art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z dróg publicznych, z przystanków komunikacyjnych przez podmioty do tego zobowiązane, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinno odbywać się niezwłocznie po wystąpieniu ww. zjawiska.

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników należy gromadzić na jego skraju od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi i warsztatami może odbywać się pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczania do ich przepełnienia i wydostania się na powierzchnię terenu.

2. Do odbioru odpadów komunalnych upoważniona jest wyłącznie firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu, zwana dalej Wykonawcą, która realizuje usługę zgodnie z zawartą umową.

3. Do odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości upoważniony jest wyłącznie przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta Gminy Czudec na wykonywanie działalności w tym zakresie, który realizuje usługę na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na jego indywidualne zgłoszenie.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z wymienionych w §6 pkt. 3 usług, poprzez posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres 2 lat.

5. W przypadku nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków komunalnych, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania wytworzonych osadów ściekowych.

§ 7. 1. Odpady komunalne będą zbierane co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od miejscowości, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Gminą, a Wykonawcą.

2. Trasa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czudec stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy Czudec w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

3. Do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l lub 120 l:

a) worek czarny na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),

b) worek żółty na plastik,

c) worek czerwony na metal,

d) worek biały na szkło,

e) worek niebieski na papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

f) worek zielony na odpady kuchenne i ogrodowe.

2) pojemniki o pojemności 120 l lub ich wielokrotności spełniające wymagania normy PN-EN 840.

4. Ilość i objętość worków lub pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała będzie dostosowana do średniej ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańca Gminy Czudec.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustala się następujące normy wytwarzania odpadów komunalnych:

1) dla szkół i przedszkoli wyposażonych w stołówkę – 15 dm3na każdego ucznia oraz pracownika na miesiąc;

2) dla pozostałych szkół i przedszkoli – 8 dm3na każdego ucznia oraz pracownika na miesiąc;

3) dla punktów handlowych, usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej – 8 dm3na każdego pracownika na miesiąc;

4) dla lokali gastronomicznych oraz hoteli i innych punktów świadczących usługi hotelarskie, z gastronomią – 15 dm3na każde miejsce konsumpcyjne lub noclegowe na miesiąc;

5) dla hoteli i innych punktów świadczących usługi hotelarskie, bez gastronomi – 8 dm3na miejsce noclegowe na miesiąc

6) dla domków letniskowych – 15 dm3na każdą osobę na miesiąc;

7) dla pozostałych nieruchomości niewymienionych wyżej – 15 dm3na każdą osobę na miesiąc”.

3. Na workach lub pojemnikach, przed ich wystawieniem do odbioru właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieścić w sposób widoczny i czytelny numer identyfikacyjny, nadany przez Urząd Gminy w Czudcu. Numer identyfikacyjny właściciel nieruchomości otrzymuje po złożeniu deklaracji.

§ 8. 1. Odpady z budowy, remontów lub demontażu obiektów budowlanychmogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub odebrane przez uprawniony podmiot na indywidualne zgłoszenie. W przypadku robót budowlanych, remontowych lub demontażowych przeprowadzanych przez działające w tym zakresie firmy, usunięcie i transportowanie odpadów z terenu nieruchomości, na której prace te są realizowane, należą do obowiązków tej firmy.

2. Odpady wielkogabarytowetakie jak: zużyte meble, AGD, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, itp. odbierane będą na trasie zbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku.

3. Odpady niebezpiecznenależy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać do znajdujących się na terenie gminy punktów selektywnej zbiórki.

Przeterminowane lekido pojemników znajdujących się w punktach aptecznych.

Zużyte bateriedo pojemników znajdujących się w szkołach, urzędzie gminy oraz w placówkach usługowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Zużyte akumulatorymożna oddać zbierającemu tego typu odpady, w sklepie o powierzchni powyżej 25 m2i hurtowni, jeśli prowadzą sprzedaż takich produktów, bez konieczności kupienia nowego lub zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów.

Świetlówki i żarówki energooszczędnedo pojemników znajdujących się w urzędzie gminy oraz w wyznaczonych placówkach usługowych i handlowych.

Przepracowane olejedo pojemników znajdujących się na wybranych stacjach paliw.

Chemikaliaodbierane od właścicieli nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Lokalizacja punktów selektywnej zbiórki znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec.

§ 9. 1. Na terenach użytku publicznego (drogach, placach, parkach, obiektach sportowych i przystankach autobusowych) rozmieszcza się kosze na odpady.

2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych ustala się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.

4. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne powinny być wyposażone w pojemniki i kosze ustawione przy wejściach do obiektu lub na terenach tych nieruchomości w ilości zapewniającej utrzymanie na nich porządku i czystości.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 10. 1. Pochodzące z terenu gminy Czudec zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, należy przekazać do wyznaczonych instalacji przetwarzania odpadów w Regionie Centralnym.

2. Osiągnięcie, określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomów:

1) recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania takich frakcji odpadów komunalnych jak: szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier,

2) odzysku odpadów remontowo – budowlanych i wielkogabarytowych.

3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie.

4. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Zmniejszenie masy składowanych odpadów.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:

a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

b) dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, również w zakresie wprowadzania ich na tereny placów zabaw i piaskownic, obiektów sportowych oraz innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z ich oznakowania,

c) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,

d) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, z wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

e) zabezpieczenia nieruchomości, na której pies porusza się swobodnie, przed wydostaniem się poza jej granice oraz umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej i informującej o obecności psa na terenie posesji,

f) uzyskania zezwolenia Wójta Gminy na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013.856. j.t.),

g) systematycznego szczepienia przeciw wściekliźnie oraz okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych lub Policji zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, zgodnie z art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U.2008.213.1342 z późn. zm.),

h) usunięcia zwłok padniętego zwierzęcia,

i) powiadomienia służby weterynaryjnej i Wójta o pojawieniu się u zwierzęcia objawów choroby zakaźnej.

2. W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) należy prowadzić na smyczy i w kagańcu; zwolnienie ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach nie uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem.

§ 12. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 13. 1. Gmina zapewnia ochronę nad bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

2. Koszty związane z odławianiem psa oraz koszty jego pobytu w schronisku ponosi właściciel lub opiekun psa, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela lub opiekuna, koszty ponosi gmina.

3. Gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:

1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

2) nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,

3) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

§ 15. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości tj. wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu,

2) prowadzona hodowla nie będzie powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych w zakresie utrzymania obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt zwierząt gospodarskich.

4) obornik oraz inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt gromadzone poza pomieszczeniem dla zwierząt należy składować tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

5) zwierzęta domowe utrzymywane na terenie nieruchomości, w tym wypasane na pastwiskach powinny być zabezpieczone przed samowolnym jej opuszczaniem,

6) przepędzanie zwierząt gospodarskich i domowych drogami publicznymi jest możliwe jedynie pod nadzorem właściciela i w sposób nie utrudniający ruchu drogowego,

7) właściciele zwierząt, które zanieczyściły teren użytku publicznego zobowiązani są do uprzątnięcia zanieczyszczenia,

8) utylizację padłych zwierząt prowadzą zakłady spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Deratyzacja powinna być przeprowadzana, gdy zaistnieje taka potrzeba.

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty jej przeprowadzenia.

3. W nieruchomościach wielomieszkaniowych deratyzacja powinna być przeprowadzona jeden raz na rok.

4. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 17. 1. Osoby, które nie wykonują określonych w niniejszym Regulaminie obowiązków, podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu.

§ 19. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czudec oraz Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czudec

§ 20. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Oliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »