| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 20 stycznia 2014r.

zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Przemyśl zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą” reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla - Roberta Chomę a Powiatem Przemyskim zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Starosta Przemyski - Jan Pączek Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła w sprawie pokrywania kosztów dofinansowania rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z terenu powiatu przemyskiego

Na podstawie zawarcia porozumienia jest art. 10b ust. 6 oraz art.68c ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).

§ 1. 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zwany dalej „WTZ” działa na terenie miasta Przemyśla przy ul. Lelewela 8A.

2. Uczestnikami WTZ, o którym mowa w ust. 1 jest 6 mieszkańców Powiatu Przemyskiego.

3. Realizacja rehabilitacji przez WTZ odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzającej do rozwijania:

a) umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej,

b) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

§ 2. 1. Koszt utrzymania jednego uczestnika WTZ w roku 2014 wynosi rocznie 16.440,00 zł.

2. Łączny koszt utrzymania 6 uczestników WTZ rocznie wynosi 98.640,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) w tym:

- 90% dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 88.776,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 zł),

- 10% dofinansowania z samorządu tj. 9.864,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

3. Powiat Przemyski pokrywa koszty rehabilitacji swoich mieszkańców określonych w § 1, w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości9.864,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) rocznie.

4. Przekazanie środków przez Powiat Przemyski nastąpi w czterech równych transzach po 2.466,00 (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) począwszy od 1 stycznia 2014r., co kwartał w terminie do 15 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, czwarta transza zostanie przekazana do 05 grudnia 2014r. na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001.

5. W przypadku nieterminowego przekazania środków będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 3. 1. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust.3 nastąpi do dnia 15 stycznia roku następnego. Rozliczenie nastąpi na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Miasto Przemyśl, która powinna zawierać:

- nazwę i adres jednostki wykorzystującej dotacje,

- kwotę otrzymanej dotacji,

- wielkość wydatków poniesionych z dotacji i na jakie cele,

- ilość osób – mieszkańców Powiatu Przemyskiego uczestniczących w zajęciach WTZ w 2014r.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

3. Dotacja celowa nie może być przeznaczona na inny cel niż wskazany w § 2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.).

§ 4. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby mieszkańców Powiatu Przemyskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, wysokość kosztów określonych w § 2 ulega zwiększeniu lub obniżeniu, co wymaga zawarcia stosownego aneksu.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Powiat i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Prezydenta Miasta
Zastepca Prezydenta


Grzegorz Hayder


Skarbnik Miasta


Maria Łańcucka

Starosta Przemyski


Jan Pączek


Wicestarosta Przemyski


Marek Kudła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »