reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy Rada Miejskiej w Dębicy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach:

1) zbieranie na terenie nieruchomości, w pojemnikach, z których będą odbierane odpady, następujących frakcji odpadów: zielonych, ulegających biodegradacji, papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, popiołów i żużli z domowych palenisk;

2) dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oprócz odpadów wymienionych w § 2 ust.2 pkt 1) następujących frakcji odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3) dostarczanie do wyznaczonych aptek na terenie Gminy Miasta Dębica przeterminowanych leków;

4) dostarczanie do wyznaczonych punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach i obiektach handlowych zużytych baterii;

5) dostarczanie do wyznaczonych punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy papieru, metali i szkła;

7) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, odbieranych odrębnie frakcji odpadów.

4. Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów powinny być wolne od frakcji odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

5. Odpady opakowaniowe z papieru, metali i tworzyw sztucznych, wielomateriałowe przed złożeniem do pojemnika należy trwale zgnieść.

§ 3. Na terenie Gminy Miasta Dębica zabrania się:

1. wywożenia i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli bez ich zgody.

3. spalania odpadów w paleniskach domowych i na powierzchni ziemi.

4. zakopywania odpadów oraz wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do ich zbierania.

§ 4. 1. Błoto, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia powinny być uprzątane z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, niezwłocznie po ich wystąpieniu, przy czym:

1) powstałe w godzinach nocnych powinny być uprzątnięte do godziny 7 rano;

2) powstałe w godzinach od 7 do 22 powinny być uprzątnięte w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.

2. Uprzątany śnieg i lód należy pryzmować w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.

3. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń na jezdnie.

4. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania, natomiast inne zanieczyszczenia, systematycznie, w miarę występujących potrzeb.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach prywatnych, przy spełnieniu następujących warunków:

1) niezanieczyszczania wód i gleby przez powstające ścieki;

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

4) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

§ 6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie na terenach prywatnych, pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania wód i gleby oraz braku negatywnego oddziaływania na środowisko,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego.

2) kosze uliczne,

3) pojemniki kontenerowe.

2. Dopuszcza się stosowanie zamiast pojemników określonych w ust. 1 pkt 1 odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego.

§ 8. 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:

1) szkło bezbarwne - pojemniki w kolorze białym, oznakowane napisem "SZKŁO BEZBARWNE",

2) szkło kolorowe - pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem: "SZKŁO KOLOROWE",

3) odpady z tworzyw sztucznych, papieru i metali oraz odpady wielomateriałowe - pojemniki w kolorze żółtym lub w kolorze niebieskim oznakowane napisem: "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER",

4) odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) - pojemniki w kolorze brązowym, oznakowane napisem "ODPADY BIO",

5) popiół i żużel z domowego paleniska - pojemniki w kolorze szarym, oznakowane napisem "POPIÓŁ",

6) zmieszane odpady komunalne - pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem "ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE".

2. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach w kolorze innym niż wymieniono w ust. 1, oznakowane napisem odpowiedniego rodzaju odpadu.

§ 9. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 4 osoby -110 l,

b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 z wyłączeniem szkła, popiołów i żużli z domowego paleniska - 70 l,

c) przeznaczonych do zbierania szkła, popiołów i żużli z domowego paleniska - 30 l;

2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 40 osób - 1100 l,

b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 z wyłączeniem szkła, popiołów i żużli z domowego paleniska - 1100 l,

c) przeznaczonych do zbierania popiołów i żużli z domowego paleniska - 110 l;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 20 osób - 110 l,

b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 - 110 l,

4) na drogach publicznych, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny - min. 20 l.

2. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w których zamieszkuje więcej niż 4 osoby, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.

3. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których zamieszkuje więcej niż 40 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a liczba korzystających jest większa niż 20 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a.

5. Przez korzystającego z pojemnika na odpady na nieruchomości niezamieszkałej rozumie się:

1) dla żłobków, przedszkoli oraz szkół i uczelni - każde dziecko, każdego ucznia, studenta i pracownika,

2) dla punktów handlowych, usługowych i produkcyjnych - każdego pracownika,

3) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali - każdego klienta, pacjenta ustalonego na podstawie ilości łóżek,

4) dla ogródków działkowych (w okresie od 1 marca do 31 października) - każdego działkowca, ustalonego na podstawie liczby działek,

5) dla lokali gastronomicznych - każdy klient ustalony na podstawie ilości miejsc konsumpcyjnych,

6) dla cmentarzy - każdego odwiedzającego ustalonego w liczbie jednego odwiedzającego na 10 grobów.

§ 10. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym.

2. Kosze uliczne należy rozmieszczać w miejscach nie powodujących ograniczeń dla ruchu pieszych. Kosze uliczne powinny być ustawiane przede wszystkim przy parkingach, oznakowanych przejściach dla pieszych i przystankach komunikacyjnych. Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny być zamocowane pod wiatą, a jeśli jej nie ma, w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Odległość między koszami ulicznymi rozmieszczanymi na chodnikach przy drogach publicznych na terenie Miasta nie powinna przekraczać 1000 m.

§ 11. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie oraz dezynfekcję co najmniej dwa razy do roku w okresie od 1 maja do 31 października, przy czym czynność tą winno się wykonać, co najmniej raz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Pojemniki powinny być szczelne.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczenie odpadów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz zmieszanych odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, w które wyposażone są nieruchomości, a odpadów określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 - 7 poprzez ich odwożenie do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub wyznaczonych miejsc ich odbioru.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej mogą pozbywać się odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest wystawić pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, przed wejściem na teren nieruchomości, w dniu odbioru odpadów najpóźniej do godziny 700.

§ 13. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, co najmniej 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych i co najmniej 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

2. Właściciele nieruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

§ 14. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, co najmniej 1 raz na 4 tygodnie w tym odpady BIO, co najmniej 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych i co najmniej 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.

2. Właściciele nieruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, co najmniej 1 raz na 4 tygodnie w tym odpady BIO, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

§ 15. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w miarę napełniania urządzeń do ich gromadzenia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, chyba że istnieją obiektywne przeszkody w dotrzymaniu tego obowiązku. Bezwzględnie nie należy dopuszczać do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 16. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, mogą podejmować następujące działania służące zapobieganiu ich powstawaniu:

1) podnoszenie świadomości ekologicznej;

2) racjonalizacja zakupów;

3) ponowne wykorzystanie materiałów i produktów;

4) propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych;

5) wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań wielokrotnego użytku;

6) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy;

7) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) identyfikowanie produktów spełniających kryteria ekologiczne, w tym kryteria wydajności materiałowej i ograniczeń w opakowaniach poprzez stosowane oznakowania ekologiczne na opakowaniach;

9) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności;

10) stosowanie akumulatorów w miejsce baterii;

11) promowanie budowy i użytkowania kompostowników przydomowych.

§ 17. Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów, korzystać może ze stacjonarnych lub mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego, w których doraźna zbiórka odpadów poprzedzona jest ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia fizycznego lub biologicznego oraz uciążliwości dla ludzi.

2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

3. Osoba utrzymująca psa, zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce pobytu psa, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku.

4. Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe będące w stanie zapanować nad zwierzęciem;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość zapanowania nad zwierzęciem.

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.

2. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane są do posiadania woreczka do zbierania odchodów zwierzęcych.

3. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach.

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) posiadania odpowiednich obiektów lub urządzeń służących do gromadzenia odpadów zwierzęcych.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) w pasie gruntu o szerokości 100 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior lub cieków;

2) na obszarach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, to jest w odległości do 100 m od takiego budynku;

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 2 nie dotyczy gospodarstw rolnych i utrzymywania zwierząt gospodarskich wyłącznie na potrzeby własne.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających z odrębnych przepisów, następujące obszary:

1) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi;

2) zabudowane budynkami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną;

3) zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 31 października.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 22. Zakaz określony w § 20 nie dotyczy obszarów, na których, w dniu wejścia w życie uchwały utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

§ 23. Bieżącą kontrolę w zakresie realizacji postanowień Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Miasta Dębica sprawuje Straż Miejska oraz uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy

§ 24. Traci moc uchwała Nr XXIX/332/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2013 r. poz. 44)

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy


Szczepan Mroczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama