| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Studzienice

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1769, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113 ) oraz art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461 oraz Nr 226 poz. 1475, z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654 ) oraz pkt 4 b Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. Nr 0 poz. 587 ) i uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XVII/147/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Studzienice spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 135 poz. 3441 )

u c h w a l a się co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,10 zł.

§ 2.

1. Opłatę miejscową płaci się w kasie urzędu lub u inkasenta.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się właścicieli i zarządców ośrodków wczasowych, kwater agroturystycznych i pól namiotowych oraz sołtysów miejscowości w których dokonuje się poboru tej opłaty.

3. ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 7 % pobranych opłat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Studzienicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawki opłaty miejscowej. Uchwałą dokonano podwyższenia stawki opłaty miejscowej o wskaźnik inflacji 4% do roku ubiegłego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów uwzględniając górne granice stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 roku.

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie uchwały w przedmiotowym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »