| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/180/12 Rady Gminy Karsin

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin

Na podstawie: art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b-c, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie nieczystości ciekłych i art. 4 ust. 2 pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie odpadów komunalnych i art. 4 ust. 2 pkt 5, ustawy, o której mowa w § 1, reguluje odrębna uchwała.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 4.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXIII/154/09 Rady Gminy Karsin z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin ", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do czasu wejścia w życie postanowień regulaminu, o którym mowa w § 2, w zakresie w nim uregulowanym, obowiązują dotychczasowe uregulowania.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Narloch


Załącznik do Uchwały Nr XXV/180/12
Rady Gminy Karsin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARSIN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karsin w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b-c, art. 4 ust. 2 pkt 3 - w zakresie nieczystości ciekłych i art. 4 ust. 2 pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego: w sposób następujący:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w § 1, poprzez usunięcie ich w sposób i miejsca, które nie powodują zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;

2) uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie.

§ 3.

Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz pod warunkiem, że mycie dotyczy nadwozia pojazdu;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może cię odbywać pod warunkiem, że naprawa obejmuje drobne naprawy oraz wykonywana jest w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 3.
Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

§ 4.

Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno się odbywać w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie zastało objęte odbiorem przez Gminę Karsin, winno się odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 5.

Określa się następujące obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe - mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

1) właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar;

2) na terenach ogólnie dostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;

3) na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - na smyczy i w kagańcu;

4) należy nie dopuszczać psa do stanu, np. poprzez umyślne szczucie, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;

5) należy nie pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;

7) osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku - obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;

8) nieczystości, o których mowa w pkt 7 należy zbierać do szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych - specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady zmieszane.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach

§ 6.

1. Określa się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) zwierzęta należy utrzymywać w budynkach gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniające wymogi przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;

3) wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta.

2. Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zwartej zabudowy wielorodzinnej i użyteczności publicznej.

Rozdział 6.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 7.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości określonych w ust. 1 powyżej powinna być dokonywana corocznie, w terminach od 15 października do 15 listopada. Obowiązek ten, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »