| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/390/2014 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Smołdzino,

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Smołdzino, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami,

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,

4) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu Gmina Smołdzino powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń,

5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych,

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów lub zajęć sportowych z udziałem publiczności odpłatnym lub nieodpłatnym.

§ 2.

1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom Gminy Smołdzino i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy - po uzgodnieniu z administratorem obiektu,

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę,

3) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne,

4) z opłat zwalnia się:

a) dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,

b) organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne,

c) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy,

d) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem Gminy,

e) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą,

f) drużyny harcerskie działające na terenie gminy, prowadzące zajęcia statutowe,

g) organizacje osób niepełnosprawnych.

2. Określa się sposób ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat ustala w drodze zarządzania Wójt Gminy Smołdzino z uwzględnieniem pkt 2 i 3,

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu,

3) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu.

§ 3.

Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:

1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczeniu mienia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino


Danuta Dura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »