| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Stryszawa

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 ,poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Przepisy ust.1 stosuje się do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego określonego w art. 6 c ust.1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

§ 2. Inkasentami podatków określonych w § 1 ustanawia się:

1. Bargiel Janina - Targoszów

2. Krawczyk Grzegorz - Lachowice

3. Hutniczak Krystyna - Stryszawa

4. Kiepura Mieczysław - Stryszawa

5. Szczerba Andrzej - Pewelka

6. Siwiec Krystyna - Kurów

7. Miklusiak Krzysztof - Kuków

8. Hadka Adam - Krzeszów

9. Michałek Zdzisław - Hucisko

§ 3. Ustala się prowizję za inkaso w następującej wysokości:

1. Bargiel Janina - 14 %

2. Krawczyk Grzegorz - 9 %

3. Hutniczak Krystyna - 9 %

4. Kiepura Mieczysław - 9 %

5. Szczerba Andrzej - 14 %

6. Siwiec Krystyna - 14 %

7. Miklusiak Krzysztof - 10 %

8. Hadka Adam - 9 %

9. Michałek Zdzisław - 14 %

§ 4. 1. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stryszawa.

2. Ustala się, że ostatecznego rozliczenia z pobranych podatków inkasenci dokonują w terminie 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 inkasenci winni rozliczyć się z pobranych kwitariuszy.

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy inkasenta w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pochopień

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »