Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/244/10 Rady Gminy Cyców

z dnia 2 listopada 2010r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ tj.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. / przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. /M. P. Nr 55, poz.755/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 150 zł
- ?powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 220 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 280 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 400 zł
4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 130 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały:
7. od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 380 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 400 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cyców.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/244/10
Rady Gminy Cyców
z dnia 2 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/244/10
Rady Gminy Cyców
z dnia 2 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/244/10
Rady Gminy Cyców
z dnia 2 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe