Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/66/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (D.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961)- Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski .

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXVII / 147 /08 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radzyń Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 137, poz. 3282).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Piekutowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe