Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Trawniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 610 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 910 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1190 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 950 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 750 zł,

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1390 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1780 zł.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trawniki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Monika Kądziela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/94/2011
Rady Gminy Trawniki
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr. 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/94/2011
Rady Gminy Trawniki
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr. 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/94/2011
Rady Gminy Trawniki
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr. 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe