Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzyniec" uchwalonego przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwałą Nr LI/288/97 z dnia 17 grudnia 1997r. ze zmianami, Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, uchwalonego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2955) ze zmianami wynikającymi z:

1) uchwały Nr XVI/81/07 z dnia 26 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2956),

2) uchwały Nr XXXIX/242/09 z dnia 22 stycznia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 40, poz. 1017),

2. Zmiana planu obejmuje teren oznaczony symbolem A32-P w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o jakim mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 33 otrzymuje następujące brzmienie: Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego na rysunku planu symbolem A32-P ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- produkcja,

- składy, magazyny,

b) dopuszczalne:

- budynki gospodarcze i garaże,

- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,

- infrastruktura techniczna,

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury oraz spełnieniem wymagań formy architektonicznej budynków jak dla funkcji podstawowej,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - 10m od linii rozgraniczającej drogi (002 KDG), zgodnie z rysunkiem planu,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni wydzielenia,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni wydzielenia,

e) forma architektoniczna budynków podstawowej funkcji powinna spełniać następujące wymagania:

- maksymalna ilość kondygnacji zabudowy - trzy kondygnacje nadziemne;

- maksymalna wysokość zabudowy - 18m,

- dachy o kącie nachylenia połaci do 45 o o jednakowym spadku,

- pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, gont i inne pokrycia dachowe;

- elewacje zewnętrzne - tynki w kolorach pastelowych, okładziny kamienne, drewniane, metal,

f) zakaz wykonywania ogrodzeń z przęseł z prefabrykatów betonowych,

3) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostępność komunikacyjna z drogi wojewódzkiej oznaczonej w miejscowym planie symbolem 002 KDG,

b) warunki parkingowe - w granicach wydzielenia minimum jedno miejsce parkingowe na 80m2 powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą;

4) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%.

§ 3. Zmiany, o których mowa w § 1 pkt 2 jest przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, według oznaczeń zmiany planu.

§ 4. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca;

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/153/11
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/153/11
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe