Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/103/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Janów Lubelski do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Miejska - po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Janowskiego - uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi (ulice) na terenie miasta i Gminy Janów Lubelski:

1) Łążek Ordynacki - Łążek Przymiarki - od drogi krajowej nr 19 do drogi powiatowej Nr 2816L Łążek Ordynacki - Momoty Dolne, o długości 1,780 km

2) ul. Zakładową w Borownicy - od skrzyżowania z droga krajową nr 19 do skrzyżowania z drogą gminna Janów Lubelski - Podlaski o numerze 108878L oraz dojazdem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, o łącznej długości 1,366 km

3) ul. Inwestorską w Borownicy - od ul. Zakładowej w kierunku strony zachodniej, o łącznej długości 0,839 km.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Janus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe