reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/195/12 Rady Gminy Zamość

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/154/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 30.300,00 zł. w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 30.300,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 130.520,00 zł. - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.820,00 zł. - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70.000,00 zł. zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Ogółem plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach przedstawia się następująco:

1) dochody 53.042.129,64 zł. w tym: dochody bieżące 48.289.308,42 zł. dochody majątkowe 4.752.821,22 zł.

2) przychody 4.290.463,62 zł.

3) wydatki 51.337.757,99 zł. w tym: wydatki bieżące 43.549.709,89 zł. wydatki majątkowe 7.788.048,10 zł.

4) rozchody 5.994.835,27 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/195/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 30 maja 2012 r.

Dział

Rozdz.

Paragr.

Nazwa

Plan dochodów

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

864 738,00

0,00

30 300,00

895 038,00

85295

Pozostała działalność

99 000,00

0,00

30 300,00

129 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

99 000,00

0,00

30 300,00

129 300,00

Razem zlecone

6 692 346,00

0,00

0,00

6 692 346,00

Razem dochody

53 011 829,64

0,00

30 300,00

53 042 129,64

dochody bieżące

48 259 008,42

0,00

30 300,00

48 289 308,42

dochody majątkowe

4 752 821,22

0,00

0,00

4 752 821,22


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/195/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 30 maja 2012 r.

Dział

Rozdz.

Paragr.

Nazwa

Plan wydatków

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 093 192,34

3 600,00

84 420,00

3 174 012,34

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 024 892,34

3 600,00

84 420,00

3 105 712,34

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

330 000,00

3 600,00

0,00

326 400,00

6050

Wydatki inwest. jednostek budżet.

914 053,24

0,00

80 820,00

994 873,24

Budowa sieci wodoc.w m.Sitaniec Wolica

11 000,00

0,00

71 000,00

82 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Żdanów

0,00

0,00

5 160,00

5 160,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Graniczna w m.Skokówka

0,00

0,00

4 660,00

4 660,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 426 093,00

0,00

70 000,00

1 496 093,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 297 593,00

0,00

70 000,00

1 367 593,00

6050

Wydatki inwest. jednostek budżet.

150 000,00

0,00

70 000,00

220 000,00

Budowa garażu dla OSP Bortatycze

150 000,00

0,00

70 000,00

220 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

171 211,18

70 000,00

0,00

101 211,18

75818

Rezerwy ogólne i celowe

171 211,18

70 000,00

0,00

101 211,18

4810

Rezerwy

171 211,18

70 000,00

0,00

101 211,18

852

Pomoc społeczna

2 750 650,00

41 400,00

49 700,00

2 758 950,00

85216

Zasiłki stałe

205 900,00

41 400,00

0,00

164 500,00

3110

Świadczenia społeczne

204 400,00

41 400,00

0,00

163 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 048 873,00

0,00

19 400,00

1 068 273,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

5 500,00

0,00

3 000,00

8 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85 200,00

0,00

5 000,00

90 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

0,00

6 000,00

28 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

0,00

400,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 000,00

0,00

2 000,00

25 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

23 000,00

0,00

2 000,00

25 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 000,00

0,00

1 000,00

22 000,00

85295

Pozostała działalność

495 612,00

0,00

30 300,00

525 912,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

0,00

30 300,00

35 300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 503 390,00

108 820,00

40 000,00

4 434 570,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 245 500,00

58 820,00

0,00

1 186 680,00

4260

Zakup energii

700 000,00

58 820,00

0,00

641 180,00

90095

Pozostała działalność

3 128 890,00

50 000,00

40 000,00

3 118 890,00

4260

Zakup energii

80 000,00

0,00

40 000,00

120 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

374 144,00

50 000,00

0,00

324 144,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 884 526,97

0,00

10 000,00

1 894 526,97

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 136 426,97

0,00

10 000,00

1 146 426,97

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 000,00

0,00

10 000,00

72 000,00

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Wólka Wieprzecka (projekt)

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem zlecone

6 692 346,00

0,00

0,00

6 692 346,00

Razem wydatki

51 307 457,99

223 820,00

254 120,00

51 337 757,99

w tym:

wydatki bieżące

43 680 229,89

223 820,00

93 300,00

43 549 709,89

wydatki majątkowe

7 627 228,10

0,00

160 820,00

7 788 048,10


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/195/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 30 maja 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Kwota zmiany

Planowane wydatki na 2012 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

91 820,00

433 820,00

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

91 820,00

433 820,00

Rozbudowa sieci wodoc. w m. Zawada przy drodze gm. Nr 110439L

22 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska (nowe osiedle )

320 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Żdanów

5 160,00

5 160,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Graniczna w m.Skokówka

4 660,00

4 660,00

Budowa sieci wodoc.w m.Sitaniec Wolica

82 000,00

82 000,00

Dział 600 Transport i łączność

337 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

337 000,00

budowa dr.Sitaniec (ZS Sitaniec)

85 000,00

Zjazd z drogi kraj.nr 17 w m. Sitaniec Wolica

12 000,00

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wychody

70 000,00

Budowa dr.w m. Skokówka, ul. Osiedlowa

170 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

66 750,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

66 750,00

zakup nieruchomości gruntowych

66 750,00

Dział 720 Informatyka

6 000,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność

6 000,00

Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

6 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

70 000,00

220 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

70 000,00

220 000,00

Budowa garażu dla OSP Bortatycze

70 000,00

220 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300 000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic. Placów i dróg

194 000,00

Oświetlenie uliczne dr.powiat.Nr 3247L i 3256L w m. Białowola

54 000,00

Oświetlenie uliczne w m. Skokówka, ul. Ogrodnicza

21 000,00

Oświetlenie uliczne w m. Zarzecze , dr.powiat.nr 3250L

59 000,00

Oświetlenie ul.w m. Borowina Sit.

20 000,00

Oświetlenie ul.w m. Mokre

20 000,00

Oświetlenie uliczne w m. Wólka Wieprzecka przy drodze gminnej nr geodezyjny 43

20 000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

106 000,00

Przebudowa budynku oświatowego w Wychodach na cele mieszkań socjalnych z jego przebudową

46 000,00

sprzęt i maszyny dla Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej

60 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego

10 000,00

52 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

52 000,00

Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w m.Białowoli.

42 000,00

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Wólka Wieprzecka

10 000,00

10 000,00

Razem

171 820,00

1 415 570,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama