| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Dzwola

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Dzwola

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Statutu Gminy Dzwola, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/65/07 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008 r. Nr 45, poz. 1402), zmieniony:

1) uchwałą Nr XXI/150/09 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103, poz. 2332);

2) uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 53 poz. 1115);

3) uchwałą Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1853);

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Dzwola


Kazimierz Małek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2012
Rady Gminy Dzwola
z dnia 27 czerwca 2012 r.

STATUT GMINY DZWOLA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1) ustrój Gminy Dzwola;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Dzwola;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Dzwola, Komisji Rady Gminy Dzwola;

4) tryb pracy Wójta Gminy Dzwola;

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Dzwola;

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz korzystania
z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dzwola;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dzwola;

3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Dzwola;

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dzwola;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dzwola;

6) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym;

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Dzwola.

Rozdział 2.
Gmina

§ 3. 1. Gmina Dzwola jest mającą osobowość prawną działającą we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, jednostką samorządu terytorialnego, którą tworzy społeczność lokalna zamieszkała na terytorium gminy.

2. Gmina Dzwola położona jest w Powiecie Janowskim w Województwie Lubelskimi obejmuje obszar
20.300 ha.

3. Granice terytorialne Gminy określa mapa poglądowa z podziałem na sołectwa, stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.

4. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 4. (1) 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne
i instytucje kultury.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w Gminie, stanowi załącznikNr 3 do Statutu.

§ 5. Siedzibą organów Gminy jest wieś Dzwola.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować albo organ Gminy;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne;

5) łączenie, podział lub zniesienie istniejących obecnie sołectw może nastąpić, jeżeli
w wyniku przeprowadzonej konsultacji pozytywnie wypowiedziało się w tych sprawach powyżej 50 % uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców zainteresowanych sołectw;

6) konsultacje w innych sprawach sołectw uważa się za przeprowadzone pozytywnie, jeżeli na zebraniu wiejskim poświęconym danej sprawie przedstawione zagadnienie uzyskało poparcie zwykłej większości głosów osób obecnych na zebraniu.

3. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 7. Uchwały o jakich mowa w § 6 ust. 2 powinny określać w szczególności:

1) obszar;

2) granice;

3) nazwę sołectwa.

§ 8. 1. Sołectwa mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Rada wyposaża sołectwa w mienie, niezbędne do wykonywania ich zadań.

3. Zakres działania sołectwa, zasady przekazywania przez gminę składników mienia komunalnego do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego mienia, określa Statut sołectwa. Statut określa także organy sołectwa i zakres czynności, jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przekazanego mienia.

4. Rada w uchwale budżetowej określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu Gminy.

5. Podział i wydatkowanie środków finansowych sołectwa następuje na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

6. Dla rozliczenia wydatków dokonywanych w ramach środków finansowych sołectwa służą faktury VAT (inne dokumenty rozliczeniowe) wystawione dla Urzędu Gminy.

7. Sołtysom przysługuje prawo składania wniosków w zakresie przyznania sołectwu środków z budżetu Gminy oraz obowiązek składania Wójtowi informacji o sposobie wykorzystania przyznanych sołectwu w budżecie gminy środków oraz dochodów uzyskanych z użytkowania mienia komunalnego.

§ 9. 1. Kontrole gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

2. Działalność sołectw podlega kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

§ 10. 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady.

2. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 12. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta w zakresie w jaki wykonuje on uchwały Rady, oraz której składają sprawozdania ze swej działalności.

§ 13. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

2. Podczas pierwszej sesji Radni, po złożeniu ślubowania, dokonują wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, a także ustalają termin sesji w celu wyboru składów osobowych stałych komisji.

3. *

4. Prawo zgłoszenia kandydatów na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady przysługuje każdemu radnemu. Na każdą z tych funkcji przeprowadza się odrębne głosowanie.

§ 14. 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady;

2) przewodniczy obradom;

3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5) podpisuje uchwały Rady;

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 15. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 16. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 17. Przewodniczący Rady koordynuje prace Komisji Rady.

§ 18. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.

Radni

§ 19. Radni powinni czynnie uczestniczyć w pracach Rady.

§ 20. 1. Radni co najmniej raz w roku, na spotkaniach z wyborcami, informują społeczność lokalną o działalności Rady oraz informują o jej dokonaniach i zamierzeniach.

2. Radni przyjmują postulaty, wnioski i uwagi mieszkańców, które przedstawiają na forum Rady.

§ 21. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia Komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Komisji.

§ 22. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać Komisję doraźną do szczegółowego zbadania, wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 23. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 24. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Rozdział 5.
Tryb pracy Rady

Sesje Rady

§ 25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a takżew przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Rada może również podejmować uchwały w sprawach:

1) deklaracji - zawierających samo zobowiązanie do określonego postępowania;

2) oświadczeń - zawierających stanowisko w określonej sprawie;

3) apeli - zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

4) opinii - zawierających oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do spraw określonych w ust. 2 tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczeji podejmowania uchwał przewidziany w Statucie stosuje się odpowiednio.

§ 26. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Sesje zwyczajne odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane przez Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta, klubu radnych lub grupy radnych stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przygotowanie sesji i obrady Rady

§ 27. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad;

2) ustalenie miejsca i terminu obrad;

3) zapewnienie dostarczenia materiałów radnym, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności wskazany przez Niego Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pośrednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób.

5. Termin 5-dniowy nie ma zastosowania do zwoływania sesji nadzwyczajnych.

6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Rada może podjąć uchwał o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku sesji.

§ 28. Zawiadomienie o miejscu, terminie i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29. 1. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz osoby nie będące radnymi zaproszone na sesję.

2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 30. Wójt zobowiązany jest udzielić Przewodniczącemu Rady i Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 31. Obrady Rady są jawne.

§ 32. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 33. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej sesji.

3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 2, Rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad spowodowany brakiem quorum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 34. 1. Rada może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu. Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 35. Do obowiązków protokolanta obrad należy: rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym dokumentowaniem przebiegu obrad.

§ 36. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram ... sesję Rady Gminy Dzwola".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 34ust. 2.

§ 37. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek
w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 38. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

2) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

3) interpelacje i zapytania;

4) wolne wnioski;

5) informacje i komunikaty.

§ 39. 1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy. Wnosi się ją do Wójta, a obejmuje ona wskazanie konieczności rozwiązania określonego problemu i żądanie zajęcia przez niego stanowiska. Powinna ona zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

2. Interpelacje składa się w formie ustnej na sesji. Można też - w okresie pomiędzy sesjami - złożyć jaw formie pisemnej u Przewodniczącego Rady lub Wójta.

§ 40. 1. Odpowiedź na interpelacje może być udzielona, zgodnie z wolą jej autora,
w formie ustnej lub pisemnej.

2. Odpowiedzi ustnej Wójt udziela na sesji rady, a odpowiedź pisemną - w ciągu 21 dni
- przesyła na adres radnego, a kopię składa w biurze obsługi Rady.

3. Biuro Rady prowadzi rejestr interpelacji oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

4. W razie braku odpowiedzi na interpelację w terminie określonym w ustępie 2 lub
w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niewystarczającą interpelujący, może złożyć do Przewodniczącego Rady żądanie udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub umieszczenia interpelacji w porządku obrad sesji.

§ 41. 1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest ustnie na sesji. Nie może być ono przedmiotem dyskusji.

2. Odpowiedzi na zapytania udziela Wójt. Odpowiedź może być udzielona na piśmie
w ciągu 21 dni, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień lub dokonania analiz.

§ 42. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad udziela głosu wnioskodawcy projektu uchwały, a następnie Przewodniczącym Komisji Rady lub Wójtowi celem zaopiniowania przedłożonego projektu uchwały.

3. Następnie Przewodniczący Rady zwraca się do przewodniczących klubów radnych, czy chcą zabrać głos w imieniu klubu.

4. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

5. Przewodniczący Rady może udzielić Wójtowi głosu poza kolejnością.

6. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

8. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 43. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie przynosi skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 44. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informująco tym Radę.

§ 45. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenia dyskusji;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłania projektu uchwały do Komisji;

8) przeliczenia głosów;

9) przestrzegania trybu pracy Rady;

10) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, Rada jednak może postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosy tylko w celu zgłoszenia lub uzasadniania wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 48. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam ... sesję Rady Gminy Dzwola".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze kolejnej uchwały nie wcześniej niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 50. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywała.

§ 51. 1. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

2. Z przebiegu sesji sporządza się protokół.

§ 52. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw"i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych;

8) wskazanie wniesienia przez radnego odrębnego zdania do treści uchwały;

9) podpis przewodniczącego obrad, i osoby sporządzającej protokół.

§ 53. 1. W trakcie obrad, ale nie później niż na najbliższej sesji, radni i Wójt mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowejz nagraniem przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 54. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Wójt doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z dokumentów tych wynikających.

Uchwały

§ 55. Uchwały a także deklaracje, oświadczenia i opinie są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

§ 56. 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 57. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcychi neologizmami.

§ 58. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który prowadził sesję.

§ 59. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 60. Pracownik, o którym mowa w § 18 ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Procedura głosowania

§ 61. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 62. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć sekretarza obrad.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 63. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza ustalona z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, stwarzając warunki do zachowania tajności głosowania.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 64. 1. Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad, przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 65. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym że, w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzygao innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w § 65 ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 66. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" lub "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą z pozostałych.

§ 67. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy została oddana liczba głosów o 1 większa od połowy liczby ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Komisje Rady

§ 68. Rada Gminy wykonuje swoje zadania poprzez Komisje Rady.

§ 69. Członkami Komisji Rady są radni Gminy.

§ 70. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały.

§ 71. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.

§ 72. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznymi planami pracy przedłożonym Radzie do uchwalenia.

2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian lub wykonanie innego zadania wynikającego z pracy Rady zgodnego z zakresem pracy Komisji.

§ 73. Komisjami stałymi Rady są:

1) Komisja do spraw Budżetu - w składzie 3 radnych,

2) Komisja do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w składzie 4 radnych,

3) Komisja Rewizyjna - w składzie 3 radnych,

4) Komisja do spraw Oświaty Kultury i Sportu - w składzie 4 radnych,

5) Komisja do spraw inwentaryzacji - w składzie 3 radnych.

§ 74. 1. Do wspólnych zadań Komisji stałych należy:

1) ocena wykonywania przez Wójta i administrację gminną zadań, dla których Komisja jest właściwa;

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zgodnie z właściwością Komisji przekazywanych Komisji przez Radę, członków Komisji, Wójta i inne Komisje;

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie zadań Komisji;

4) kontrola wykonywania uchwał Rady podjętych w sprawach należących do kompetencji Komisji;

5) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy dotyczących działalności Rady, Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw będącychw kompetencji Komisji wraz z przygotowaniem projektu stanowiska Rady dotyczącego skargi lub wniosku;

6) opiniowanie projektów uchwał Rady wnoszonych przez Wójta, radnego, grupę radnych, Komisję Rady lub klub radnych w zakresie kompetencji Komisji.

2. Komisje wydają opinie w zakresie projektów uchwał, oświadczeń oraz dokonują oceny sprawozdań w zakresie spraw, które należą do kompetencji Komisji.

§ 75. Działania Komisji do spraw Budżetu obejmują:

1) prace nad projektem budżetu i zmianami w budżecie;

2) sprawy procedury uchwalania budżetu,

3) projekty uchwał dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz innych o charakterze finansowym mających wpływ na dochody i wydatki gminy.

§ 76. Działania Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Sportu obejmują:

1) sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;

2) sprawy dotyczące kultury, sportu i turystyki;

3) występowanie do Wójta lub Komisji Budżetu, o sfinansowanie propozycji rozwiązań problemów wchodzących w zakres kompetencji Komisji.

§ 77. Działania Komisji do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska obejmują:

1) sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego,

2) sprawy budownictwa i gospodarki terenami,

3) sprawy utrzymania czystości i porządku w gminie,

4) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię,

5) utrzymanie dróg gminnych, mostów i przepustów,

6) utrzymanie pomników i cmentarzy wojennych,

7) gospodarka mieszkaniowa, rolna i wodna,

8) ochrona i kształtowanie środowiska.

§ 78. Działania Komisji do spraw inwentaryzacji obejmuje:

1) Komunalizację mienia,

2) Sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych.

§ 79. 1. Powołanie i rozwiązanie Komisji doraźnej następuje w drodze uchwały Rady.

2. W czasie wykonywania zadań Komisję doraźną obowiązują te same zasady jak Komisje stałe.

§ 80. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji.

§ 81. Obsługę administracyjną posiedzenia wykonuje pracownik Urzędu Gminy.

§ 82. Przez obsługę administracyjną rozumie się w szczególności:

1) wysyłanie zawiadomień na posiedzenia wraz z porządkiem obrad,

2) przekazywanie wniosków za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do właściwych osób lub jednostek organizacyjnych,

3) sporządzenie protokołu.

§ 83. 1. Każde posiedzenie Komisji kończy się opinią albo wnioskami.

2. Opinie lub wnioski z Komisji pracownik biura Rady przedkłada niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji - Wójtowi.

§ 84. 1. Komisje są uprawnione do wizytowania obiektów lub jednostek organizacyjnych, jeśli przedmiotem jej opinii są sprawy dotyczące działalności tych jednostek.

2. Komisje mają prawo do uzyskania informacji Wójta oraz do korzystania
z niezbędnych materiałów będących w dyspozycji Urzędu.

§ 85. Komisje Rady Gminy wykonują czynności opiniodawcze, doradcze oraz analityczno - kontrolne. Czynności te mogą dotyczyć całego zakresu spraw przekazanych do kompetencji Komisji.

§ 86. Komisje są uprawnione do uzyskania informacji i sprawozdań od Wójta bądź też poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 87. Jeżeli w trakcie prowadzonych spraw Komisja stwierdzi konieczność przeprowadzenia kontroli, a kontrola taka nie znajduje się w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinna wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia kontroli do Przewodniczącego Rady.

§ 88. W sprawach dotyczących wykonywania przez Gminę zadań zleconych
i powierzonych na podstawie "porozumienia", Komisje uprawnione są do wyrażania opinii lub stanowiska zmierzającego do poprawy pracy w danej dziedzinie związanej bezpośrednioz obsługą mieszkańców.

§ 89. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami innych Gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

§ 90. 1. Komisje stałe co najmniej raz do roku przedstawiają Radzie sprawozdania ze swej działalności.

2. Sprawozdania Komisji Rady przedstawiają na sesji Przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisję.

3. Komisje doraźne przedstawiają Radzie sprawozdania z wykonywanych zadań według uchwał Rady o ich powołaniu.

Rozdział 6.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 91. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawach wyłączenia członków Komisji Rewizyjnej decyduje pisemnie przewodniczący Komisji.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 92. Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji, niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, jak również zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usunięciu tych zjawisk.

§ 93. 1. Dla wykonania funkcji kontrolnej Komisja Rewizyjna - w zależności od potrzeby - działa w pełnym składzie lub przewodniczący Komisji wyznacza zespół kontrolnyw składzie dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący wystawia członkom zespołu kontrolnego pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie zawiera ponadto termin, przedmiot, zakres kontroli.

§ 94. Podstawą działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzony przez Radę roczny plan kontroli. Poza planem Komisja może prowadzić kontrolę:

1) na doraźne zlecenie Rady;

2) na wniosek Przewodniczącego Rady;

3) na wniosek Wójta, dotyczący doraźnej kontroli gminnych jednostek organizacyjnych;

4) na wniosek Komisji stałych Rady.

§ 95. Komisja Rewizyjna wykonuje kontrole w oparciu o kryteria legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w przypadku zadań własnych - także celowości.

§ 96. 1. Do obowiązków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej należy:

1) ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów tj. dokumentów, danych z ewidencji, dowodów rzeczowych, sprawozdawczości, oględzin itp.;

2) sporządzenie protokołu kontroli.

2. Kontrolującym, w celu wykonania powyższych obowiązków, przysługuje prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki, wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących sięw kontrolowanej jednostce, związanych z jej działalnością, z zastrzeżeniem przepisówo postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową orazo ochronie danych osobowych;

2) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;

3) żądania złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub opinii od wszystkich - właściwych w sprawie - osób;

4) sporządzania wystąpień oraz wniosków pokontrolnych.

§ 97. 1. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2) imiona i nazwiska kontrolujących;

3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) ustalenia poczynione w toku kontroli;

6) dane osób udzielających wyjaśnień;

7) wnioski i uwagi wynikające z kontroli;

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

9) podpisy kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej.

2. Protokół kontroli sporządza się w czterech, jednobrzmiących egzemplarzach, który otrzymują:

1) kierownik jednostki kontrolowanej;

2) Przewodniczący Rady;

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

4) Wójt.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyjaśnienie do ustaleń kontroli w terminie 14 dni od podpisania protokołu kontroli.

§ 98. 1. O przyjęciu lub odrzuceniu protokołu kontroli decyduje Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 97 ust. 3 Statutu.

2. Nie podejmuje się żadnych czynności w sprawie w przypadku odrzucenia protokołu kontroli.

3. Uchwała o przyjęciu protokołu kontroli powinna zawierać wnioski pokontrolne oraz określać termin ich realizacji.

§ 99. Postanowienia statutu dotyczące postępowania kontrolnego Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do kontroli wykonywanych przez inne Komisje Rady.

§ 100. 1. Komisja wydaje opinię w sprawie wykonania budżetu oraz przyjmuje wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium, najpóźniej na 21 dni przed terminem sesji.

2. Przed wydaniem opinii lub przyjęciem wniosku, o którym mowa w ust. 2, Komisja wysłucha Wójta oraz Skarbnika Gminy.

3. Opinię w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 7.
Zasady tworzenia i działania klubów radnych

§ 101. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych, w celu wyrażenia wspólnego stanowiska, przedstawiania programów, artykułowania swoich poglądów oraz współpracy z wyborcami.

2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 102. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zdeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;

2) listę członków;

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 103. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 104. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

§ 105. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubu.

§ 106. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem Gminy.

3. *

4. *

§ 107. 1. Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze
i opiniodawcze w zakresie spraw dotyczących działania Gminy.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

3. W razie ustanowienia w toku sesji limitu czasu wystąpień zapisywanych do głosu radnych, klubowi radnych przysługuje limit czasu odpowiadający sumie czasu, przysługującego poszczególnym radnym tworzącym klub.

4. W przypadku niewykorzystania limitu czasu przez przedstawiciela klubu, o którym mowa w ust. 3 głos mogą zabierać członkowie klubu do całkowitego wykorzystania tego limitu.

§ 108. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 8.
Tryb pracy Wójta

§ 109. 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy Dzwola.

2. Wójt wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania określone przepisami prawa.

3. Zadania Wójta wykonywane są przy pomocy Urzędu Gminy.

4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

5. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 110. 1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady i może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji z możliwością zabierania głosu w każdej sprawie oraz korzysta z prawa do składania wniosków.

2. W razie niemożliwości osobistego uczestnictwa w sesji Wójt wyznacza w zastępstwie Sekretarza lub Skarbnika Gminy, a posiedzeniach Komisji może wyznaczyć pracownika Urzędu.

§ 111. (2) 1. Pracodawcą Wójta jest Urząd Gminy Dzwola.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniemi rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy Dzwola, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy Dzwola, w drodze uchwały.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt - wobec Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Dzwola.

§ 112. 1. Wójt wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

Rozdział 9.
Zasady numerowania, datowania i przechowywania zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego gminy

§ 113. W celu ustanowienia przepisów porządkowych lub wprowadzenia przepisów organizacyjno - ustrojowych i wykonawczych Wójt wydaje akty normatywne w formie zarządzenia.

§ 114. Zarządzenia Wójta powinny zawierać:

- kolejny numer, datę oraz tytuł;

- podstawę prawną;

- postanowienie merytoryczne;

- określenie jednostek /stanowisk pracy, osób/ odpowiedzialnych merytorycznie za wykonanie zarządzenia oraz ewentualne złożenie sprawozdania po jego wykonaniu /jeżeli jest wymagane/;

- określenie terminu wejścia w życie, ewentualnie czas jego obowiązywania i sposób ogłoszenia.

§ 115. 1. Treść zarządzenia, odpowiednio do jego złożoności i zgodnie z zasadami techniki prawodawczej powinna być usystematyzowana w paragrafy, ustępy, punkty, literyi tirety.

2. Zarządzenia powinny być zredagowane w sposób czytelny zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń o powszechnym znaczeniu. Należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 116. Zarządzenia numeruje się kolejnym numerem cyframi arabskimi łamanymi przez rok podjęcia.

§ 117. Zarządzenia podpisuje Wójt Gminy Dzwola.

§ 118. Oryginały zarządzeń ewidencjonuje się w rejestrze zarządzeń. Odpowiedzialność za przechowywanie ponosi pracownik na stanowisku pracy do spraw Obsługi Rady Gminy.

§ 119. Odpisy zarządzeń /kopie/ przekazywane są właściwym jednostkom organizacyjnym do wiadomości lub celem realizacji.

§ 120. Urząd Gminy Dzwola prowadzi zbiór zarządzeń Wójta Gminy Dzwola dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 10.
Pracownicy samorządowi

§ 121. 1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:

1) Wyboru - Wójt Gminy,

2) (3) Powołania - Skarbnik,

3) Umowy o pracę - pozostali pracownicy.

2. (4) (skreślony).

3. (5) (skreślony).

Rozdział 11.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§ 122. 1. Działalność organów gminy jest jawna.

2. Ograniczenie jawności obrad Rady, Komisji oraz dokumentów organów gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Uprawnionymi do dostępu do informacji, w tym do dokumentów są wszystkie osoby zainteresowane bez wskazania interesu prawnego bądź faktycznego chcące uzyskać informacje związane z działalnością organów gminy.

4. Informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie.

5. Udział obywateli w posiedzeniach jest bierny i polega na obserwowaniu obrad.

6. Obywatele mogą rejestrować przebieg obrad poprzez ich nagrywanie w sposób nie zakłócający porządku obrad.

7. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach, z których osoby zainteresowane mogą we własnym zakresie sporządzać notatki, odpisy, wyciągi.

8. Realizacja uprawnień określonych w pkt 7 odbywa się w Urzędzie w asyście pracownika Urzędu, nieodpłatnie.

9. Uprawnienia osób zainteresowanych określone w niniejszym rozdziale nie znajdują zastosowania:

- w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw;

- do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

- gdy informacje publiczne stanowią prawem, chronione tajemnice.

10. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta i Urzędu są dostępne
w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 123. *

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 124. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego a pozostałe uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, rozplakatowanie w miejscach publicznych, przez ogłoszenie w lokalnej gazecie lub umieszczenie na stronach internetowych urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 125. Zmiana statutu wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o zmianie Statutu Gminy Dzwola.*

______

*Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego NK.II. 0911/6/08 z dnia 9 stycznia
2008 r.

Załącznik nr 1

do Statutu Gminy Dzwola

infoRgrafika

Załącznik Nr 2

do Statutu Gminy Dzwola

WYKAZ
Sołectw Gminy Dzwola

1. Branew

2. Branewka

3. Branewka Kolonia

4. Dzwola

5. Flisy

6. Kocudza Pierwsza

7. Kocudza Druga

8. Kocudza Trzecia

9. Kocudza Górna

10. Kapronie

11. Konstantów

12. Krzemień Pierwszy

13. Krzemień Drugi

14. Władysławów

15. Zdzisławice

16. Zofianka Dolna

Załącznik Nr 3 (6)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W GMINIE DZWOLA

1. Urząd Gminy Dzwola;

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli;

3. Zespół Obsługi Szkół w Dzwoli;

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli;

5. Zespół Szkół w Dzwoli;

6. Zespół Szkół w Krzemieniu;

7. Zespół Szkół w Kocudzy;

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi;

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdzisławicach.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Dzwoli z siedzibą w Kocudzy Drugiej.

(1) - zmieniony przez § 1 uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 53 poz. 1115), który wszedł życie z dniem 26 kwietnia 2011 r.,
- zmieniony przez § 1 uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1853), który wszedł życie z dniem 26 czerwca 2012 r.;

(2) zmieniony przez § 1 uchwały Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103 poz. 2332), który wszedł życie z dniem 16 września 2009 r.;

(3) zmieniony przez § 1 uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 53 poz. 1115), który wszedł życie z dniem 26 kwietnia 2011 r.;

(4) skreślony przez § 1 uchwały Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103 poz. 2332), który wszedł życie z dniem 16 września 2009 r.;

(5) skreślony przez § 1 uchwały Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103 poz. 2332), który wszedł życie z dniem 16 września 2009 r.;

(6) - zmieniony przez § 2 uchwały Nr XXI/150/2009 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103 poz. 2332), który wszedł życie z dniem 16 września 2009 r.,
- zmieniony przez § 2 uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 53 poz. 1115), który wszedł życie z dniem 26 kwietnia 2011 r.,
- zmieniony przez § 2 uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1853), który wszedł życie z dniem 26 czerwca 2012 r.;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »