Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Podedwórze

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.10 ust.1ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz.743) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750,00 zł.

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł.

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 950,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 t włącznie 1850,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1550,00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc 1300,00 zł.

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1800,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Artur Becher


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/138/2012
Rady Gminy Podedwórze
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/138/2012
Rady Gminy Podedwórze
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/138/2012
Rady Gminy Podedwórze
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe