| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/197/2014 Rady Gminy Michów

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm..) w związku uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Gminy Michów uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, nie spełniającym warunków do otrzymania pomocy wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

§ 3. Wydatki poniesione na wskazane w § 2 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

powyżej 150 % - 200 %

20 %

powyżej 200 % - 250 %

30 %

powyżej 250 % - 300 %

60 %

powyżej 300 %

100 %

§ 4. Odpłatność za udzieloną pomoc w formie posiłku dokonuje się poprzez wpłatę na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu w którym pomoc została zrealizowana.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Michów z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

-podjęcie uchwały w zakresie nadania wstecznej mocy obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, w szczególności, jest korzystne dla adresatów uchwały,

-nie powoduje pogorszenia sytuacji innych grup świadczeniobiorców uprawnionych do pomocy społecznej,

- jest kontynuacją działań przewidzianych w obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »