| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Dębowa Kłoda

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.199.552,14 zł zastępuje się kwotą 14.205.778,14 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.849.000,42 zł i dochody majątkowe 1.356.777,72 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie1.645.544,00 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 15.166.180,42 zł zastępuje się kwotą 15.172.406,42 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.325.067,41 zł i wydatki majątkowe 2.847.339,01 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.645.544,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 673.500,00 zł zastępuje się kwotą kwocie 633.420,00 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Plan dochodów Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Plan wydatków Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Szpak


Objaśnienia do uchwały Nr V/19/15 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

W planie dochodów:

Planowane dochody budżetu zwiększono ogółem o 6.226,00 zł., w tym:

 1. zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o 373.774,00 zł, (dz. 758 § 2910) zgodnie z ostatecznym planem subwencji dla Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r. przekazanym przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.02.2015 r.
 2. wprowadzono do planu dochodów w dz. 010 § 6207 dotację w kwocie 380.000,00 zł. na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa sieci wodociągowej Uhnin - Białka.

W planie wydatków:

Planowane wydatki budżetu zwiększono ogółem o 6.226,00 zł., oraz dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetu między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z jst:

 1. w dz. 600- Transport i łączność - rozdz. 60014 Drogi publiczne i powiatowe
 1. wprowadzono zadanie inwestycyjne "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1616L Kodeniec-Zaliszcze-Kaniuki" na kwotę 125.000,00 zł., zadanie to zostało ujęte również w załączniku Nr 3 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok".

Wydatki na zadania własne:

 1. w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wprowadzono zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa sieci wodociągowej Uhnin - Białka w kwocie 661.516,05 zł, zadanie to ujęto również w załączniku nr 4 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." oraz załączniku nr 5 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej";

 1. w dz. 600 - Transport i łączność - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 406.516,05 zł, w tym:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103836L Krzywowierzba Kolonia - granica gminy Sosnowica i 103839L Krzywowierzba Kolonie - droga woj. Nr 818
  w miejscowości Krzywowierzba Kolonia pozostała kwota na wydatku majątkowym 78.483,95 zł. Środki te przeznaczono na realizację nowych zadań inwestycyjnych.
 1. w dz. 754: -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- rozdz. 75404 -Komendy wojewódzkie policji
  1. wprowadzono wydatki na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie kwotę 10.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji celem przeprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie niezbędnych remontów kilku pomieszczeń biurowych. Dotacja ta została ujęta w zał. nr 3 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok" łączna kwota dotacji 17.000,00 zł.
 2. w dz. 801- Oświata i wychowanie -

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 r. oraz koniecznością wyodrębnienia w budżecie wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach:

 1. rozdz. 80101 -Szkoły podstawowe - zmniejszono wydatki bieżące o 179.289,00 zł,
 2. rozdz.. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszono wydatki bieżące o 25.315,00 zł,
 3. rozdz. 80110 - Gimnazja - zmniejszono wydatki bieżące o 656.719,00 zł i o 50.000,00 zł wydatki majątkowe na modernizację i przebudowę kotłowni w budynku w ZSzS w Dębowej Kłodzie wykazano w załączniku nr 4 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." pozostała kwota na wydatku majątkowym 100.000,00 zł,

 1. rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 22.245,00 zł, zgodnie z wyodrębnioną kwotą subwencji oświatowej przeznaczoną na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 2. rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 465.304,00 zł, zgodnie z wyodrębnioną kwotą subwencji oświatowej przeznaczoną na specjalną organizację nauki i metod pracy dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjum,
 1. rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa przyjaznego środowisku (innowacyjnego) systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych
  w miejscowości turystycznej Białka, gm. Dębowa Kłoda". Zadanie to zostało ujęte w zał. Nr 4 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r."
 2. Pozostałe przeniesienia dokonano między działami i rozdziałam zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez kierowników jednostek budżetowych.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »