| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Kamień

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.); oraz art.94 ust.1, art. 212 ust.2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) Rada Gminy Kamień uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2015, 28/2015, 33/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 44/2015 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2015, V/24/2015, VI/30/2015, VII/34/2015 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 11 985 853,78 zł zwiększa się o kwotę 859 530,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł do kwoty 12 840 433,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11 760 601,78 zł zwiększa się o kwotę 308 930,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł do kwoty 12 064 581,96 zł i dochody majątkowe 225 252,00 zł zwiększa się o kwotę 550 600,00 zł do kwoty 775 852,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 748 084,78 zł zwiększa się o kwotę 5 787,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 140,00 zł do kwoty 1 752 731,96 zł;

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 11 698 708,78 zł zwiększa się o kwotę 2 377 246,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 273 548,00 zł do kwoty 13 802 406,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 464 073,78 zł zwiększa się o kwotę 182 508,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 260 498,00 zł do kwoty 10 386 083,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 234 635,00 zł zwiększa się o kwotę 2 194 738,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 050,00 zł do kwoty 3 416 323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 748 084,78 zł zwiększa się o kwotę 5 787,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 140,00 zł do kwoty 1 752 731,96 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 536 292 zł zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 736 292,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 961 972,97 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 961 972,97 zł".

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 819 117,97 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 857 145,00 zł,

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3". Po dokonanych zmianach załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 5 uchwały który otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 12 000,00zł

2) celową w kwocie 11 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.".

§ 6. Załącznik Nr 4 "dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 "wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 "zadania do wykonania w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Czerwonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. po zmianach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania do wykonania w roku 2015 ramach funduszu sołeckiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »