| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Goraj

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 51.623,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15.180.801,87 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.896.897,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.283.904,00 zł.

3. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 24.823,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok o kwotę 113.200,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2015 rok po zmianach wynosi 15.735.839,87 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.721.840,87 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.013.999,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.956,40 zł.

4. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy do kwoty 1.880.355,00 zł.

2. Po zmianach określonych w ust. 1 załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr 4 określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł.

2. Po zmianach określonych w ust. 1 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 określający plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Gminy Goraj z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 555.038,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek - 205.038,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 350.000,00 zł."

2) § 9 otrzymuje brzmienie :

"Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.200.355,00 zł."

3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800.000,00 zł".

§ 8. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kapica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Goraj
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »