| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN- II.4131.547.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 3 grudnia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Przytuła - specjalisty pracy socjalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Przytuła - specjalisty pracy socjalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XIII/91/15 została doręczona organowi nadzoru w dniu 6 listopada 2015r.

Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie m.in. przepisu art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Zwierzyńcu upoważniła Panią Bożenę Przytułę - specjalistę pracy socjalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, ze zm.).

W ocenie organu nadzoru uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z ww. przepisem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Z kolei w myśl art. 9 ust. 1 ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Rada Miejska w Zwierzyńcu może upoważnić do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, działając na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, tylko kierowników jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych jak również podmiotów, z którymi gmina zawarła umowę w celu realizacji zadań. Rada nie jest natomiast władna udzielić upoważnienia pracownikowi tej jednostki.

Uchwała podejmowana na podstawie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy jest aktem prawa miejscowego, zawierającym przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. O generalności uchwały decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie mogła się powołać każda osoba (z nieoznaczonego kręgu adresatów) w celu uzyskania prawa do takiego świadczenia. Natomiast abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego, jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepisów. W związku z tym nie jest dopuszczalne wskazywanie w takiej uchwale jako upoważnionej osoby wymienionej z imienia i nazwiska.

W przypadku przeniesienia kompetencji na inny organ należy wskazać w upoważnieniu organ, a nie osobę będącą piastunem tego organu. Skutkiem tego jest, że upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych będzie każdorazowo osoba pełniąca funkcję organu. Nieprawidłowe jest zatem upoważnianie imiennie wskazanych pracowników jednostek organizacyjnych, niezależnie czy są to pracownicy urzędu gminy czy innych jednostek.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt IV SA/Po 908/09) trafnie wywiedziono, iż "Rada gminy władna jest więc podjąć uchwałę upoważniającą organy podmiotów wymienionych w tym przepisie do załatwiania określonych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Chodzi tu o sprawy ściśle oznaczone, określone w sposób jednoznaczny treścią uchwały rady i dostosowane do zadań danej jednostki lub podmiotu a wynikających z postanowień ustawy o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych oraz obowiązujących statutów regulujących byt prawny danej jednostki lub podmiotu. Taka uchwała rady gminy przekazuje kompetencje do władczego działania do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, przenosząc je na inny podmiot jako organ w znaczeniu funkcjonalnym, a kompetencje te traci organ dotychczasowy określony wprost w ustawie.".

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII/91/15 jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Zwierzyńca

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »