| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 48/2015 Gminy Mircze i Powiatu Hrubieszowskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437 L Lipowiec-Stara Wieś-Wereszyn", "Przebudowa drogi gminnej nr 111332 L Andrzejówka" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3441 L Kolonia Małków_Smoligów_Wereszyn" w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zawarte w dniu 29 grudnia 2015 roku w Mirczu pomiędzy: Gminą Mircze z siedzibą: ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mircze - Martę Małyszek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze - Anny Płoszaj zwaną dalej Partnerem Wiodącym a Powiatem Hrubieszowskim z siedzibą: ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez: Starostę Hrubieszowskiego - Józefa Kuropatwę, Członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego - Danutę Kozłowską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Hrubieszowskiego - Doroty Guziny zwanym dalej Partnerem zwanymi dalej Stronami na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1, art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 2 i ust. 3, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w sprawie określenia zasad partnerstwa stron w realizacji przedsięwzięć: zwanych dalej Zadaniami, z wykorzystaniem środków zewnętrznych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw
i obowiązków Stron w związku z realizacją:

1) Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437 L Lipowiec-Stara Wieś-Wereszyn" obejmującego przebudowę istniejącej drogi na odcinkach od KM 4+420,00 do KM 7+360,00, od KM 8+070,00 do KM 8+170,00 i od KM 8+650,00 do KM 11+760,00 o łącznej długości 6,150 KM.

2) Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3441 L Kolonia Małków-Smoligów-Wereszyn" obejmującego przebudowę istniejącej drogi na odcinkach od KM 0+000,00 do KM 0+275,00 i od KM 0+525,00 do KM 2+180 o łącznej długości 1,930 KM.

3) Projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 111332 L Andrzejówka" obejmującego przebudowę istniejącej drogi na odcinkach od KM 0+000,00 do KM 0+100,00, od KM 1+520,00 do KM 2+775,00 i od KM 3+015,00 do KM 4+025,00 o łącznej długości 2,365 KM.

2. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zadań wymienionych
w ust. 1 to rok 2017.

§ 2.

1. Podmiotem przygotowującym, a w przypadku otrzymania dofinansowania także realizującym Zadania, w całości będzie Beneficjent - Partner Wiodący.

2. Powiat Hrubieszowski będzie Partnerem przy Zadaniach określonych w niniejszym Porozumieniu.

3. Strony oświadczają zgodnie, że Partnerstwo związane zostało w celu realizacji Zadań.

§ 3.

1. Partner Wiodący jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Marszałka Województwa Lubelskiego związanych z przygotowaniem, a następnie realizacją Zadań.

2. Partner Wiodący w ramach realizacji Zadań zobowiązuje się do:

1) przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie Zadań,

2) podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego,

3) przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w ramach przygotowania i realizacji Zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

4) prawidłowej realizacji Zadań,

5) prawidłowego i terminowego rozliczenia Zadań.

§ 4.

Partner zobowiązuje się wobec Partnera Wiodącego do:

1) przekazania Partnerowi Wiodącemu prawa do dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będą Zadania,

2) przebudowy dróg łączących się z drogami, których przebudowę Partner Wiodący planuje rozpocząć - na odcinkach łączących się bezpośrednio z odcinkami przebudowywanymi przez Partnera Wiodącego w ramach realizacji Zadań tj. Partner zobowiązuje się do:

- "Przebudowy publicznej drogi powiatowej nr 3436 L Miętkie - Mołożów - Nabróż - Kmiczyn-Żulice."
Zakres rzeczowy operacji: planowana do wykonania przebudowa drogi powiatowej zakłada między innymi wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej grubości 3 cm oraz roboty budowlane.Aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie m.in. dla zachowania niwelety włączenia obu dróg wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3436 L na odcinku ok. 100 m.
Szacunkowy koszt operacji: 19 200,00 zł.

- "Przebudowy publicznej drogi powiatowej nr 3438 L Mircze - Stara Wieś - Łykoszyn - Telatyn."
Zakres rzeczowy operacji: planowana do wykonania przebudowa drogi powiatowej zakłada między innymi wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno- bitumicznej grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3 cm oraz roboty budowlane. Aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie m.in. dla zachowania niwelety włączenia obu dróg wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3438 L na odcinku ok. 100 m. Szacunkowy koszt operacji: 20 950,00 zł.

- "Przebudowy publicznej drogi powiatowej nr 3429 L Adelina - Mircze - Kryłów."
Zakres rzeczowy operacji: Planowana do wykonania przebudowa drogi powiatowej nr 3429L zakłada wykonanie następującego zakresu robót: poprawę elementów skrzyżowania dróg powiatowych, wykonanie chodnika dla pieszych, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym oraz roboty budowlane.
Szacunkowy koszt operacji: 21 350,00 zł. Powyższe drogi nie będą przedmiotem wsparcia, realizowane będą przez Partnera we własnym zakresie, w celu kompleksowych rozwiązań w ramach lokalnej infrastruktury drogowej. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji wymienionych w ust. 1 pkt 2 to 2017 rok.

3) przedłożenia Partnerowi Wiodącemu dokumentów potwierdzających zrealizowanie bądź rozpoczęcie realizacji przebudowy publicznych dróg powiatowych nr 3436 L Miętkie - Mołożów - Nabróż - Kmiczyn - Żulice, 3438 L Mircze - Stara Wieś - Łykoszyn - Telatyn, 3429 L Adelina - Mircze - Kryłów najpóźniej na etapie płatności końcowej realizowanych przez Partnera Wiodącego Zadań, ale odpowiednio wcześniej tak aby Partner Wiodący na etapie składania wniosków o płatność końcową miał możliwość ich terminowego przedłożenia. Przewidywany termin złożenia przez Partnera Wiodącego wniosków o płatność końcową to 31 grudnia 2017 roku,

4) przedkładania innych informacji i dokumentów związanych z przedmiotem Porozumienia, służących pełnej jego realizacji.

§ 5.

1. Ze strony partnera Wiodącego osobą do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia jest Aneta Wróbel - młodszy referent ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych
i programów pomocowych oraz Aleksandra Jeczeń - podinspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów pomocowych.

2. Ze strony Partnera osobą do kontaktów w sprawie realizacji Porozumienia jest Gerard Pisiewicz - inspektor ds. promocji oraz Marzena Poluch - inspektor ds. programów UE.

§ 6.

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji
i osiągania celów Zadań.

§ 7.

Zadania, których realizacja jest przedmiotem niniejszego Porozumienia, o których mowa
w §1 ust. 1 obejmują w szczególności:

1) "Przebudowa drogi gminnej nr 111332 L Andrzejówka":

a) roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe - 2,37 km,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

b) mijanki - wykonanie koryta i nawierzchni tłuczniowej - 486,00 m2,

c) nawierzchnia:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem grub. 7,00 cm - 514,43 m3,

- wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej grub. 4 cm - 7122,50 m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej grub. 3 cm - 7196,00 m2,

d) roboty nawierzchniowe - plantowanie poboczy - 4730,00 m2,

e) oznakowanie:

- ustawienie słupków z rur - 20 szt.,

- pionowe znaki drogowe - 20 szt.

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3441 L Kolonia Małków-Smoligów-Wereszyn" :

a) roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe - 1,93 km

- wykonanie dokumentacji projektowej,

b) miejsca postojowe:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - 103,50 m2,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa - 90,00 m2,

c) nawierzchnia:

- wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej - 10969,50 m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej - 10776,50 m2,

d) roboty nawierzchniowe - plantowanie poboczy - 3860,00 m2,

e) oznakowanie:

- ustawienie słupków z rur - 5 szt.,

- pionowe znaki drogowe - 6 szt.

3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437 L Lipowiec-Stara Wieś-Wereszyn":

a) roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe - 6,15 km,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

b) chodnik - budowa chodnika z kostki betonowej - 187,50 m2

c) utwardzenie poboczy - wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa - 45,00 m2,

d) nawierzchnia:

- wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej - 32 595,00 m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej - 31 980,00 m2,

e) roboty nawierzchniowe - plantowanie poboczy - 12 300,00 m2,

f) oznakowanie:

- ustawienie słupków z rur - 5 szt.,

- pionowe znaki drogowe - 6 szt.

§ 8.

1. Planowany, szacunkowy całkowity koszt realizacji Zadań to kwota:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437 L Lipowiec-Stara Wieś-Wereszyn" - 1 644 200,41 zł.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3441 L Kolonia Małków-Smoligów-Wereszyn" - 572 571,92 zł.

- "Przebudowa drogi gminnej nr 111332 L Andrzejówka" - 541 777,56 zł.

2. Koszty wykonania robót budowlanych ustalone zostaną na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9.

Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia i rozliczenia realizowanych Zadań, a także przez okres trwałości Zadań tj. 5 lat od dnia przekazania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konto bankowe Partnera Wiodącego.

§ 10.

1. Realizacja Zadań przez Partnera Wiodącego uzależniona jest od pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Partner nie będzie zgłaszać roszczeń wobec Partnera Wiodącego w przypadku odstąpienia od realizacji Zadań, z powodu nie uzyskania dofinansowania.

§ 11.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli obu Stron.

3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku
z realizacją niniejszego Porozumienia. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór poddany zostanie pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

§ 12.

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 13.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Mircze


Marta Małyszek


Skarbnik Gminy Mircze


Anna Płoszaj

Starosta Powiatu Hrubieszowskiego


Józef Kuropatwa


Członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego


Danuta Kozłowska


Skarbnik Powiatu Hrubieszowskiego


Dorota Guzina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »