| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/672/13 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art.13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 poz. 260), na wniosek Prezydenta Olsztyna, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Olsztyna, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

2. W obszarze SPP wymienionym w ust. 1 ustala się podstrefy cenowe C, Z i T, określone
w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy cenowej, określone w załączniku
nr 3 do uchwały.

4. Ustala się opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określone w załączniku nr 3 do uchwały.

5. Ustala się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach), wyznaczonych w Strefie Płatnego Parkowania, określoną w załączniku nr 3 do uchwały.

6. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, który stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

7. Ustala się sektory dla mieszkańców SPP, określone w załączniku nr 5 do uchwały.

8. Ze Strefy Płatnego Parkowania wyłącza się odcinki dróg publicznych, na których zlokalizowane są oznakowane postoje komunikacji publicznej i TAXI.

9. Traci moc uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XX/337/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Halina Ciunel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/672/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.

Granice obszaru SPP wyznaczają następujące ciągi ulic:

Wyzwolenia (od wiaduktu do ul. M.C. Skłodowskiej), M.C. Skłodowskiej (do ul. Małłków), Małłków, M.C. Skłodowskiej (do ul. Sarnowskiego), Sarnowskiego, M.C. Skłodowskiej
(do wiaduktu), W. Polskiego (od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego, z wyłączeniem pasa drogowego ul. W. Polskiego), W. Polskiego (od ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania
z ul. Jagiellońską), Jagiellońska (od skrzyżowania z W. Polskiego do skrzyżowania
z ul. Żeromskiego, z wyłączeniem pasa drogowego ul. Jagiellońskiej), S. Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. B. Limanowskiego), Limanowskiego (od ul. S. Żeromskiego do wiaduktu, z wyłączeniem pasa drogowego ul. Limanowskiego), Partyzantów (od Pl. Bema do Pl. Konstytucji 3 Maja), Kościuszki (od Pl. Konstytucji 3 maja do ul. Jasnej, Jasna, Kościuszki (od ul. Jasnej do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską), Kołobrzeska (od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego), Głowackiego (od budynku nowej Filharmonii do Placu Solidarności) Pl. Solidarności, Głowackiego (od Al. M. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej), Żołnierska (od ul. Głowackiego do skrzyżowania ul. Kościuszki), T. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Żołnierską do z E. Plater), E. Plater (od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. 22 Stycznia), 22 Stycznia, Pieniężnego, Knosały, Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Knosały do skrzyżowania z ul. A. Śliwy), Orkana, Warszawska (od skrzyżowania z ul. Orkana do ul. Jagiellończyka), Mochnackiego, Grunwaldzka (od ul. Mochnackiego do skrzyżowania z ul. Kromera), Kromera (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul Nowowiejskiego, z wyłączeniem pasa drogowego ul. Kromera), Żarskiej (od ul. Nowowiejskiego do wiaduktu, z wyłączeniem pasa drogowego ul. Żarskiej).

Obszar Strefy Płatnego Parkowania przedstawiono graficznie poniżej:


Obszar Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/672/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.

DROGI PUBLICZNE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA,

NA KTÓRYCH TWORZY SIĘ PODSTREFY C, Z i T

1. PODSTREFA C (CZERWONA) obejmuje ulice:

Prostą, Adama Asnyka, Piastowską, Mieszka I-go, Bolesława Chrobrego, Marii Rodziewiczówny, Stanisława Staszica, Jana Długosza, św. Barbary, Leona Włodarczyka, Joachima Lelewela, Jedności Słowiańskiej, Staromiejską, Targ Rybny, Stare Miasto, Okopową, Jana z Łajs, Podwale, Hugona Kołłątaja, Feliksa Nowowiejskiego (od ul.11 Listopada do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia), Wyzwolenia (od Pl. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego), Pieniężnego, Św. Wojciecha, 22-go Stycznia, Pl. X. Dunikowskiego, Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kościuszki), Dąbrowszczaków, 1-go Maja (od. skrzyżowania z Piłsudskiego do ul. Partyzantów), 11-go Listopada, Michała Kajki, Plac Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej - Curie, Ratuszową, Roberta i Karola Małłków, Franciszka Sarnowskiego, Bogumiła Linki, Mazurską, Warmińską, Andrzeja Samulowskiego, Jerzego Lanca, Adama Mickiewicza (od ul. Warmińskiej do ul. Kościuszki), Plac Konsulatu Polskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Emilii Plater (od skrzyżowania z ul. 22 Stycznia do Al. Piłsudskiego), Mikołaja Reja (od skrzyżowania z ul. 22 Stycznia do ul. Kościuszki), Placu Generała Józefa Bema, Plac Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Kopernika.

2. PODSTREFA Z (ŻÓŁTA) obejmuje ulice:

Partyzantów, 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Partyzantów do torów kolejowych), Pl. Konstytucji
3 Maja, Jasną, T. Kościuszki, Kołobrzeską, W. Kętrzyńskiego, Mickiewicza (od skrzyżowania
z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Głowackiego), B. Głowackiego, Pl. Solidarności,
Al. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Głowackiego), Reja (od
ul. Głowackiego do ul. Kościuszki), Żołnierską, E. Plater (od skrzyżowania z ul. 22 Stycznia do skrzyżowania z ul. Kościuszki), Niepodległości, Pl. Roosevelta, Knosały, Warszawska (od
ul. Jagiellończyka do ul. Mochnackiego), F. Szrajbera, Mochnackiego, Górną, Orkana, Łukasińskiego, Grunwaldzką, Zamkową, F. Nowowiejskiego (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Żarskiej), Wyzwolenia (od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do wiaduktu kolejowego).

3. PODSTREFA T (ZIELONA) obejmuje ulice:

Aleja Wojska Polskiego (parking przy bud. Nr 74), Kolejową, Klasztorną, Kraszewskiego, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Kolejowej), Struga, Wyspiańskiego, Żeromskiego (od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Limanowskiego).

Obszar Strefy Płatnego Parkowania przedstawiono graficznie poniżej:

Obszar Strefy Płatnego Parkowania z wyznaczonymi podstrefami cenowymi

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/672/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.

Wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie

L.p.

OPŁATY

1

Podstrefa C
(czerwona)

- parkowanie pojazdu do pół godziny
- parkowanie pojazdu pierwszą godzinę
- parkowanie pojazdu za drugą godzinę
- parkowanie pojazdu za trzecią godzinę
- parkowanie za każdą kolejną godzinę

1,00
2,50
3,00
3,60
2,50

2

Podstrefa Z
(żółta)

- parkowanie pojazdu do pół godziny
- parkowanie pojazdu pierwszą godzinę
- parkowanie pojazdu za drugą godzinę
- parkowanie pojazdu za trzecią godzinę
- parkowanie za każdą kolejną godzinę

0,70
2,00
2,40
2,80
2,00

3

Podstrefa T
(zielona)

- parkowanie pojazdu do pół godziny
- parkowanie pojazdu pierwszą godzinę
- parkowanie pojazdu za drugą godzinę
- parkowanie pojazdu za trzecią godzinę
- parkowanie za każdą kolejną godzinę

0,50
1,30
1,50
1,80
1,30

4

Abonament 1 tygodniowy
(na 5 kolejnych dni w których obowiązuje SPP)

40,00

5

Abonament 2 tygodniowy
(na 10 kolejnych dni w których obowiązuje SPP)

60,00

6

Abonament 3 tygodniowy
(na 15 kolejnych dni w których obowiązuje SPP)

80,00

7

Abonament miesięczny

100,00

8

Abonament kwartalny
(na trzy kolejne miesiące)

240,00

9

Abonament półroczny
(na sześć kolejnych miesięcy)

400,00

10

Miesięczny abonament preferencyjny, dla pojazdów o których mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu SPP

50,00

11

Zryczałtowana roczna opłata abonamentowa mieszkańca SPP w obrębie danego sektora

50,00

12

Opłata zryczałtowana za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty"
w okresie miesięcznym

350,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/672/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.

REGULAMIN

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLSZTYNIE

§ 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem, określa obowiązujące zasady przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie oraz sposób pobierania opłat .

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :

1) ZDZiT - Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

2) SPP - Strefa Płatnego Parkowania w Olsztynie.

3) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

4) kontroler SPP - pracownik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, upoważniony do dokonywania czynności o których mowa w § 17 Regulaminu.

5) bilet parkingowy - wydruk z parkomatu, stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za parkowanie w SPP.

6) karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej uprawniający do parkowania w SPP bez wniesienia opłaty jednorazowej.

7) abonament mieszkańca - wydawany zgodnie z posiadanym meldunkiem mieszkańcowi SPP, na wyodrębniony sektor w obszarze SPP (załącznik Nr 5 do uchwały).

8) kpk - Karta Parkingowa Kombatanta - potwierdza posiadane uprawnienia kombatanckie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. KPK ważna jest
w okresie 1 roku od dnia jej wydania.

9) karta inwalidzka- karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydanej według wzoru ustalonego przez Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłat za jej wydanie.

10) identyfikator - potwierdza dokonanie opłaty zryczałtowanej za zastrzeżone miejsce postojowe w SPP.

11) podstrefa cenowa C - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem czerwonym.

12) podstrefa cenowa Z - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem żółtym.

13) podstrefa cenowa T - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem zielonym.

14) parkomat - urządzenie wydające, za wniesioną opłatą jednorazową, bilet parkingowy.

15) opłata dodatkowa - opłata nakładana z tytułu nie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP.

16) wezwanie - raport - dokument wystawiony przez Kontrolera SPP, wzywający do wniesienia

opłaty dodatkowej za brak opłaty postoju w SPP.

Rozdział 1.
Przepisy Ogólne

§ 3. 1. Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 strefa parkowania, a wyjazd
D-45 - koniec strefy parkowania,

2. Parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania - unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 i D-45.

3. Obszar SPP określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Za parkowanie pojazdów w SPP pobiera się opłaty w wysokości określonej w Załączniku
nr 3 do uchwały.

2. Opłaty, o których mowa w pkt.1, obowiązują w dni robocze, od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.) upoważnia się Prezydenta Olsztyna do czasowego wyłączenia funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze lub części strefy płatnego parkowania, po uprzednim wydaniu przez Prezydenta stosownego Zarządzenia w tej sprawie i podaniu go do publicznej wiadomości.

§ 5. Od opłat, o których mowa w § 4 zwolnione są pojazdy, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz
w art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

§ 6. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla :

1) oznakowanych pojazdów: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego i wodno-kanalizacyjnego, pogotowie MPK, Straży Miejskiej, Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2) Pojazdów jednośladowych.

3) Pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę inwalidzką.

4) Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.

5) Kombatantów urodzonych przed dniem 01.01.1931 r., posiadających ważną Kartę Parkingową Kombatanta.

6) Jednostek działających w ramach pomocy humanitarno-medycznej, posiadających abonament ze stawką zerową.

Rozdział 2.
Realizacja opłat w SPP

§ 7. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na kierującego pojazdem lub właściciela tego pojazdu opłaty dodatkowej.

§ 8. 1. W SPP stosuje się następujące sposoby wnoszenia opłat za parkowanie :

a) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,

b) abonamentowe - uiszczone poprzez wykupienie karty abonamentowej,

c) opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta).

2. Karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, Karty Parkingowe Kombatanta oraz Identyfikatory na zastrzeżone miejsce postojowe są wydawane wyłącznie w BSPP.

§ 9. 1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł ,
2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr . Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie
do wartości użytej monety (użytych monet).

2. Wniesienie opłaty przy użyciu automatu parkingowego upoważnia do parkowania pojazdu
w czasie określonym na bilecie. Za opłacony, a nie wykorzystany czas parkowania wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

3. Parkomat nie wydaje reszty. Nadwyżka przeliczana jest na dodatkowe minuty parkowania.

4. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 30 minut.

§ 10. 1. W SPP obowiązują trzy rodzaje kart abonamentowych :

a) abonament mieszkańca SPP,

b) karta abonamentowa dla pozostałych użytkowników,

c) abonament preferencyjny.

2. Abonament mieszkańca SPP sprzedaje się po przedłożeniu przez użytkownika SPP dowodu rejestracyjnego z wpisem, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu), potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy pod adresem znajdującym się w obszarze SPP. Warunek powyższy dotyczy wyłącznie właścicieli pojazdów samochodowych o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t. Jako właściciela pojazdu przyjmuje się również osobę będącą użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie zawartej z bankiem umowy leasingu, umowy sprzedaży ratalnej oraz na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy użyczenia pojazdu. Abonament mieszkańca ważny jest rok od daty nabycia, z zastrzeżeniem abonamentów wydanych dla osoby zameldowanej tymczasowo. Wówczas abonament mieszkańca ważny jest w okresie wskazanym w zaświadczeniu o meldunku tymczasowym. W przypadku przedłożenia przez użytkownika SPP dowodu potwierdzającego meldunki (stały i tymczasowy) pod adresami znajdującymi się
w różnych sektorach, abonament mieszkańca zostanie wydany tylko na jeden sektor, wskazany przez pobierającego abonament. Abonament mieszkańca w sektorze innym niż wskazany jest nieważny, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na czas wprowadzenia letniej zmiany organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta, dopuszcza się możliwość parkowania pojazdów z wyłożonym, ważnym abonamentem mieszkańca wydanym na sektor A1 na parkingu przy ul. Warszawskiej, mieszczącym się w sektorze mieszkańca B1.

4. Kartę abonamentową dla pozostałych użytkowników SPP sprzedaje się na jeden numer rejestracyjny. Dopuszcza się sprzedaż abonamentu bez numeru rejestracyjnego (na okaziciela),
z wyłączeniem abonamentów, o których mowa w ust. 5, na pisemną prośbę wnioskodawcy,
za zgodą kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania lub dyrektora ZDZiT. Zasada ta nie dotyczy abonamentów wydawanych na pojazdy, co do których uzyskanie informacji podlega ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 nr 182
poz. 1228, ze zm.).

5. Abonamenty preferencyjne przyznawane są jednostkom użyteczności publicznej z siedzibą
w Olsztynie, na pojazdy służbowe (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym), na pisemny wniosek kierownika danej jednostki. Uprawnienia do wykupienia abonamentu preferencyjnego posiadają: Urząd Miasta, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Olsztyński Zakład Komunalny, Zakłady Budynków Komunalnych, Zakład Targowisk Miejskich, Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Narodowy Fundusz Zdrowia, MPK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, teatry, galerie, stacje sanitarno - epidemiologiczne, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, placówki naukowe, kuratorium oświaty, państwowe uczelnie, szkoły, przedszkola, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, Muzeum Warmii i Mazur, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Urząd Powiatowy, Urzędy Pracy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Archiwum Państwowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Regionalna Izba Obrachunkowa, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, sądy, prokuratura, przychodnie, szpitale, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wod-Kan, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowa Służba Drogowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

§ 11. 1. Sprzedaży i wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania w zastrzeżonym miejscu postojowym - "kopercie" dokonuje Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

2. Identyfikator wydawany jest na podstawie pisemnego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i po uzyskaniu zgody dyrektora ZDZiT, na miejsce postojowe o wymiarach minimalnych dla pojazdów osobowych.

3. Opłata za zastrzeżone miejsce parkingowe uiszczana jest z góry, najpóźniej do 2 dnia roboczego za dany miesiąc.

§ 12. 1. Bilety parkingowe, karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, KPK, karty inwalidzkie, identyfikatory, muszą być umieszczone za przednia szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP.

2. W przypadku uszkodzenia parkomatu, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w najbliższym parkomacie.

3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie pojazdu można zmieniać miejsce parkowania w SPP z tym, że bilet parkingowy wykupiony w podstrefie C - czerwonej uprawnia również do parkowania pojazdu samochodowego, w czasie ważności tego biletu, w podstrefie Z - żółtej oraz T - zielonej. Natomiast bilet parkingowy wykupiony w podstrefie T - zielonej, Z - żółtej, w czasie jego ważności nie uprawnia do parkowania w podstrefie C - czerwonej. W takim przypadku kierujący pojazdem ma obowiązek wykupienia kolejnego biletu parkingowego ważnego w podstrefie C - czerwonej.

4. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie C - czerwonej z ważnym biletem parkingowym wykupionym w podstrefie Z - żółtej lub T - zielonej, traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.

5. Parkowanie pojazdu z ważnym abonamentem mieszkańca, upoważnia do parkowania pojazdu wyłącznie na wskazanym sektorze, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.

6. Parkowanie pojazdu w SPP bez karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, z nieważną lub nieczytelną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.

7. Parkowanie pojazdu w SPP bez KPK lub z nieważną KPK, traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.

§ 13. 1. Karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, KPK, karty inwalidzkie, upoważniają do parkowania w SPP, lecz nie gwarantują miejsca parkingowego.

2. W przypadku utraty lub kradzieży karty abonamentowej lub zbycia albo utraty pojazdu przed końcem ważności tych kart, kwota za niewykorzystany okres ich ważności nie podlega zwrotowi.

Rozdział 3.
Parkowanie bez wniesienia opłaty

§ 14. 1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uiszczenia opłaty w kasie BSPP lub przelewem na konto ZDZiT w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania - raportu 30,00 zł.

3. Nie uiszczone opłaty dodatkowe w terminie 14 dni od dnia zdarzenia podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

a) parkowanie bez wykupionego biletu parkingowego,

b) parkowanie ponad określony czas na bilecie parkingowym,

c) parkowanie w podstrefie C - czerwonej, z biletem parkingowym wykupionym na podstrefę
Z - żółtą lub T - zieloną,

d) parkowanie bez ważnego abonamentu,

e) parkowanie bez KPK,

f) parkowanie bez identyfikatora,

g) parkowanie w SPP bez ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,

h) parkowanie z abonamentem mieszkańca w innym sektorze niż wskazany na abonamencie,
z zastrzeżeniem §10 ust. 3.

§ 15. 1. Użytkownik SPP, który poddaje w wątpliwość zasadność wystawienia wezwania - raportu, może złożyć w BSPP pisemnie reklamację, wskazując przyczyny poddania w wątpliwość danych zawartych na wezwaniu, dołączając dowody wniesienia opłaty za postój.

2. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty wnosi się do ZDZiT w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w § 14 ust.2.

3. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII Rozdział 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. W uzasadnionych przypadkach: potwierdzonej przez operatora systemu awarii parkomatów, okazanie oryginału ważnego dowodu wniesienia opłaty w momencie parkowania pojazdu (bilet, bilet serwisowy, abonament na wskazany numer rejestracyjny), rozpatrzenie wyjaśnienia może nastąpić ustnie u osób upoważnionych przez dyrektora ZDZiT. Upoważniony pracownik, zamieszcza wówczas adnotację na wezwaniu - raporcie wskazując podstawę jego anulowania.

5. Abonamenty bez wskazanego numeru rejestracyjnego - "na okaziciela", nie podlegają reklamacjom.

6. W przypadku nieuwzględnienia przyczyn braku wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego, BSPP powiadamia pisemnie listem poleconym wnoszącego wyjaśnienie
o wyniku rozpatrzenia sprawy i obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Rozdział 4.
Kontrola czasu postoju pojazdów

§ 16. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy - kontrolerzy Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Kontroler SPP ma obowiązek posiadać identyfikator imienny umieszczony w widocznym miejscu.

§ 17. Do obowiązków kontrolera SPP należy w szczególności:

1) Sprawdzenie prawidłowości wniesienia opłaty za parkowanie w całej SPP.

2) Sprawdzenie ważności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym.

3) Sprawdzenie ważności określonego rodzaju abonamentu, karty parkingowej inwalidy, KPK lub identyfikatora.

4) Wykonywanie zdjęć potwierdzających postój pojazdów bez wniesionej opłaty za postój w SPP oraz z nieczytelnym lub nieważnym dowodem wniesienia opłaty.

5) Wystawianie i umieszczanie za wycieraczką pojazdu wezwań - raportów stanowiących
o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub braku możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów.

6) Zgłaszanie usterek do firmy prowadzącej serwis parkomatów.

7) Kontrola stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

§ 18. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych, KPK oraz Identyfikatorów.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/672/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.

SEKTORY DLA MIESZKAŃCÓW SPP

1) Sektor A - 1 obejmuje ulice:

Prostą, Adama Asnyka, Piastowską, Mieszka I-go, Bolesława Chrobrego, Marii Rodziewiczówny, Stanisława Staszica, Jana Długosza, św. Barbary, Leona Włodarczyka, Joachima Lelewela, Jedności Słowiańskiej, Staromiejską, Targ Rybny, Stare Miasto, Okopową, Jana z Łajs, Podwale, Hugona Kołłątaja, Feliksa Nowowiejskiego.

2) Sektor A - 2 obejmuje ulice:

22-go Stycznia (od ul. Seweryna Pieniężnego do skrzyżowania z ul. Emilii Plater), Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. 1 Maja do ul. Dąbrowszczaków), Dąbrowszczaków,
1-go Maja, 11-go Listopada, Św. Wojciecha, Michała Kajki (od ul. Partyzantów
do ul. Dąbrowszczaków), Wyzwolenia, Plac Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej - Curie, Ratuszową, Roberta i Karola Małłków, Franciszka Sarnowskiego, Bogumiła Linki, Partyzantów (od Alei Wojska Polskiego do zbiegu z ul. Dąbrowszczaków), Mazurską (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowszczaków), Warmińską, Andrzeja Samulowskiego, Jerzego Lanca, Adama Mickiewicza (od ul. Warmińskiej do ul. Dąbrowszczaków), Plac Konsulatu Polskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

3) Sektor B - 1 obejmuje ulice:

Grunwaldzką (od ul. Maurycego Mochnackiego do skrzyżowania z ul. Biskupa Marcina Kromera), Górną, Ryszarda Knosały, Waleriana Łukasińskiego, Maurycego Mochnackiego, Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Alojzego Śliwy do ul. Ryszarda Knosały), Władysława Orkana, Seweryna Pieniężnego (od skrzyżowana z ul. 22-go Stycznia do ul. Feliksa Szrajbera), Plac Franklina Delano Roosevelta, Feliksa Szrajbera, Warszawską (od ul. Jagiellończyka do ul. Maurycego Mochnackiego), Zamkową (od mostu Zamkowego do ul. Feliksa Nowowiejskiego).

4) Sektor B - 2 obejmuje ulice:

22-go Stycznia (od ul. Dąbrowszczaków do ul. Emilii Plater), Emilii Plater, Mikołaja Reja, Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki), Michała Kajki (od ul. Dąbrowszczaków do ul. Mikołaja Kopernika), Tadeusza Kościuszki (od Placu Konstytucji 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Emilii Plater), Mikołaja Kopernika, Mazurską (od ul. Dąbrowszczaków do ul. T. Kościuszki), Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków), Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Głowackiego), Głowackiego, Partyzantów (od zbiegu z ul. Dąbrowszczaków do Placu Konstytucji 3-go Maja), Plac Generała Józefa Bema, Plac Konstytucji 3-go Maja, Plac Kazimierza Pułaskiego, Jasną.

5) Sektor B - 3 obejmuje ulice:

Klasztorną, Kolejową, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana Okrzei, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania
z ul. Kolejową), Andrzeja Struga, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego
(od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Limanowskiego).

Obszar Strefy Płatnego Parkowania przedstawiono graficznie poniżej:


Obszar Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie z wyznaczonymi sektorami mieszkańca

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »