| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXX/203/2014 Rady Gminy Godkowo

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 182, ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Godkowo organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Przyznanie pomocy określonej w § 2, ustalenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia oraz określenie kosztu 1 godziny zegarowej i terminu odpłatności a także odmowa przyznania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód netto na osobę i w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Osoby nie spełniające warunku o którym mowa w § 4 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie ponoszenia odpłatności za ich świadczenie według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu 1 godziny zegarowej usługi określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 3 uchwały.

2. Podstawę wnoszenia odpłatności, o której mowa w ust. 1 stanowi miesięczna karta pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzona podpisem przez osobę korzystającą z usług, jej opiekuna prawnego lub dorosłego członka rodziny.

3. Odpłatność określona w ust. 1 wnoszona jest na konto bankowe Ośrodka w terminie określonym w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 3 uchwały.

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek osoby korzystającej z usług lub pracownika socjalnego.

2. Częściowe lub całkowite zwolnienie jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie dla osoby korzystającej z usług.

§ 8. Wysokość kosztu jednej godziny zegarowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala kierownik Ośrodka co roku na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania w roku poprzednim.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVIII/99/2004 Rady Gminy Godkowo z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak


Załącznik do Uchwały Nr XXXX/203/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 lutego 2014 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »