| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-152/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak-referent
6. Zenona Nowak
7. Bogumił Pliszka
8. Ireneusz Rek
9. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm./

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 3 Uchwały V/24/2015 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uzasadnienie

Rada Gminy Purda w dniu 27 marca 2015 r. podjęła Uchwałę V/24/2015 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.W dniu 03 kwietnia 2015 r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 08 kwietnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Purda, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Purda nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium.W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 465) i art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.Rada Gminy Purda w § 1 badanej uchwały zarządziła pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W § 2 uchwały Rada Gminy Purda wyznaczyła inkasentów uprawnionych na terenie Gminy Purda do poboru podatków i opłat, którymi zostali wymienieni imiennie sołtysi poszczególnych sołectw z terenu Gminy Purda. W § 3 uchwały Rada Gminy Purda postanowiła, iż umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska sołtysa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie, w oparciu o powołane wyżej przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza, że rada gminy może ustanowić inkasentami sołtysów wskazując osoby z imienia i nazwiska i określić obszar poboru należności. Rada gminy nie posiada natomiast uprawnień do określania jako inkasentów grupy osób fizycznych pełniących funkcję sołtysów. Stanowisko takie wyrażone zostało m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I SA/GI 1208/10 z dnia 25.01.2011 r., w którym Sąd stwierdził, iż obciążanie danej kategorii osób, z uwagi na pełnione funkcje, obowiązkami z zakresu prawa podatkowego, w tym inkasenta, zastrzeżone zostało wyłącznie dla ustawodawcy.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stoi na stanowisku, że skoro radzie gminy przysługuje kompetencja do wskazania inkasenta poprzez konkretne określenie ( z imienia, nazwiska albo nazwy) osoby, która będzie pełnić tę funkcję, to również rada gminy musi odwołać imiennie taką osobę z funkcji inkasenta i powierzyć obowiązki inkasenta innej osobie. Utrata stanowiska, czy też zaprzestanie pełnienia funkcji nie może automatycznie powodować wygaśnięcia umocowania inkasenta. Pogląd taki znajduje odzwierciedlenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.01.2008 r. II FSK 1526/06, w którym NSA stwierdził, iż:… "Określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie wskazanej w sposób konkretny osoby. Wskazanie to powinno przybierać postać określenia konkretnego, a więc zwrotu odnoszącego się do zindywidualizowanego przez podanie imienia i nazwiska podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej -nazwy)". W tym samym wyroku NSA stwierdził, że: "(…) powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. Jest rzeczą oczywistą, że musi ona zostać wyrażona przed określeniem (wyznaczeniem) inkasenta, a nie dopiero na etapie zawarcia ze wskazaną osobą stosownej umowy. Źródłem nawiązywanego stosunku prawnego jest więc uchwała organu stanowiącego gminy. (…) Płynie z tego wniosek, że określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie wskazanej w sposób konkretny osoby. W razie zmiany na stanowisku sołtysa, obowiązki inkasenta przechodziłyby automatycznie na osobę przejmującą jego funkcje, co niewątpliwie naruszałoby zasadę uprzedniego uzyskania jej zgody."Wobec powyższego Rada Gminy Purda ustalając, w § 3 badanej uchwały, przepis o automatycznym wygaśnięciu umocowania inkasenta z chwilą utraty stanowiska sołtysa w sposób istotny naruszyła powołane wyżej przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyznające organowi stanowiącemu gminy prawo jedynie do zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz do wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »