reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/127/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2015rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 903 201,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 864 641,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 45 997 494,13 zł, z tego: wydatki bieżące 40 952 346,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej umowy.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych
w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian

Zmiany w planie dochodów:

*zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o kwotę 147 904,00 zł, z tego:

- z tytułu dochodów własnych o 161 012,00 zł;

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1 022,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 paragraf 2010;

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę16 404,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030;

* zwiększenie planu dochodów na podstawie Umowy nr UmSTAZ/14/0567 z dnia 19.08.2014 r. ze Starostą Ełckim a GOPS w Ełku w sprawie zorganizowania stanowiska pracy w celu odbycia stażu w ramach bonu stażowego o kwotę 1 500,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2320;

* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 31 763,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 paragraf 2010;

* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i II kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 129,00 zł w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010;

* zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 142,00 zł w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010.

Plan dochodów po zmianie wynosi 46 903 201,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 864 641,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków (per-saldo) o kwotę 147 904,00 zł, z tego:

*zwiększenie planu wydatków bieżących o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji, w tym na:
- zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1 022,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 paragraf 4130;

* zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 380/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 16 404,00 zł w dziale 852 rozdział 85219;

* zwiększenie planu wydatków na podstawie Umowy nr UmSTAZ/14/0567 z dnia 19.08.2014 r. ze Starostą Ełckim a GOPS w Ełku w sprawie zorganizowania stanowiska pracy w celu odbycia stażu w ramach bonu stażowego o kwotę 1 500,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4010;

* zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 31 763,00 złw dziale 852 rozdział 85212 paragraf 3110;

* zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i II kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodniez przepisami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.)o kwotę 129,00 zł w dziale 852 rozdział 85215;

*zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawz dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn.zm.) o kwotę 142,00 zł w dziale 852 rozdział 85215;

* zwiększenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na łączną kwotę 204 594,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia o kwotę 227 759,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - składki na Fundusz Pracy 214,00 zł;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 23 379,00 zł; w tym składki ZUS o kwotę 622,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 757,00 zł;

* przesunięcia limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 "Pomoc Społeczna" na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, łączna kwota zmniejszeń i zwiększeń wynosi 54 000,00 zł;

* przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85295, tj. zmniejszenie wydatków
§ 4010 o kwotę 850,00 zł, § 4110 o kwotę 146,12 zł, § 4120 o kwotę 20,83 zł, a zwiększenie wydatków w § 4410 o kwotę 1016,95 zł;

* zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdział 75702 paragraf 8110 o kwotę 43 582,00 zł;

* przesunięcie limitu wydatków w dziale 754 rozdział 5412 paragraf 4210 zmniejszenie o kwotę 1900,00 zł, a zwiększenie w paragrafie 4260 o kwotę 1500,00 zł i paragraf 4280 o kwotę 400,00 zł;

* zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 3110 o kwotę 56 000,00 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4260 o kwotę 16 000,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4260 o kwotę 40 000,00 zł na zakup energii elektrycznej;

* przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 851 rozdział 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi", tj. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 2507,50 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 2400,00 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4410) o kwotę 332,50 zł, szkolenia pracowników (§ 4700) o kwotę 560,00 zł, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) o kwotę 5800,00 zł;

* przesunięcie limitu wydatków w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 4120 o kwotę 0,02 zł - zmniejszenie, a zwiększenie w paragrafie 4360 o kwotę 0,02 zł.

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej" w dziale 900 rozdział 90019 paragraf 6050 o kwotę 86000,00 zł;

* zwiększenie wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny" w dziale 900 rozdział 90019 paragraf 6050 o kwotę 86 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 997 494,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 952 346,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama