reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/358/09 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 22.235.535 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 20.675.535 zł,
2) dochody majątkowe - 1.560.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 26.921.496 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 20.782.510 z 
2) wydatki majątkowe - 6.138.986 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.685.961 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 5.572.343 zł,
2) rozchody - 886.382 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 10.000 zł,
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w wysokości w ramach funduszu sołeckiego - 202.426 zł.
§ 8. 1) Ustala się dochody w wysokości - 87.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w wysokości - 85.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3) Ustala się wydatki w wysokości - 2.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 44.228.419 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 6.459.105 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:
1) przychody - 6.501.105 zł,
2) wydatki - 6.482.699 zł.
§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) przychody - 30.100 zł,
2) wydatki - 32.100 zł
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.685.961 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 882.365 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonych.
§ 15. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 626.933 zł,
b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 65.000 zł,
c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 13) w wysokości - 5.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) w wysokości - 447.640 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł;
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
8) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia (szczegółowe zasady udzielania i rozliczania zaliczek określone są w Regulaminie udzielania zaliczek Urzędu Miejskiego):
a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 2.500 zł, z 30 - dniowym terminem rozliczenia,
b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
9) udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki, wg zasad określonych w pkt 8.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Piotr Jasina
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/358/09
Rady Miasta I Gminy Płoty
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2010
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama