reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/673/10 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399; z 2007 r. Nr 133, poz. 921; z 2009 r. Nr 62, poz. 504), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dla Uzdrowiska Kołobrzeg ustanawia się niniejszy Statut Uzdrowiska obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim.

§ 2. Na obszarze Uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne:

1) strefę "A" o łącznej powierzchni 627,05 ha, podzieloną na dwie części: wschodnią "Aw" o powierzchni 543,75 ha i zachodnią "Az" o powierzchni 83,30 ha, których granice przebiegają następująco:

a) "Aw" - począwszy od wschodniego punktu granicznego działek: drogowej nr 15 obr. 8 (ul. Koszalińskiej) i kolejowej nr 4 obr. 15, na zachód północną granicą działek kolejowych nr 4 obr. 15 i nr 1 obr. 14 do skrzyżowania ulicy Wschodniej i ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie ulicą 4 Dywizji Wojska Polskiego wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki drogowej nr 23 obr.6, następnie na północ i dalej na zachód i na północ granicami Parku im. A. Fredry tj. wzdłuż granic działki nr 118 i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 94/3 obr. 5, aż do przecięcia z granicą działki drogowej nr 91/12 obr. 5 (ul. Fredry), dalej przez tę działkę, aż do punktu granicznego z działkami nr 89/4 i 47/1 obr. 5; następnie wzdłuż ulicy Kościuszki południową granicą działki nr 47/1 obr. 5 do północnego naroża działki 87 obr. 5; dalej na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 89/1 obr. 5 aż do ulicy Kasprowicza - granicy z działką drogową nr 90 obr. 5; następnie północnymi granicami działek drogowych nr 90 obr. 5 (ul. Kasprowicza) i 63 obr. 4 (ul. Zdrojową) aż do punktu granicznego z działkami nr 61 i 56 obr. 4 (ul. Reymonta); dalej przez działkę drogową nr 63 obr. 4 (ul. Zdrojową) aż do punktu granicznego z działkami nr 118/1 i 119 obr. 4; następnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 119 obr. 4; dalej przez działkę nr 117 obr. 4 aż do punktu granicznego z działkami nr 116/2 i 120 obr. 4 (ul. Solna); następnie wschodnią granicą działki nr 116/2 obr. 4 i zachodnią granicą działki kolejowej nr 103/7 obr. 12 do ulicy Portowej - działka drogowa nr 136 obr. 4, dalej ulicą Portową - wzdłuż północnej granicy tej działki, aż do punktu na przedłużeniu wschodniej granicy działki nr 151 obr. 4; następnie przez działkę drogową nr 136 obr. 4 (ul. Portową) aż do punktu granicznego z działkami nr 151 i 152 obr. 4; dalej wschodnią granicą działek 151 i 162/11 obr. 4, południową granicą działki 162/11 obr. 4 i zachodnią granicą działek 162/11 i 151 obr. 4; następnie po przedłużeniu zachodniej granicy działki 151 przez działkę drogową nr 136 obr. 4 (ul. Portową) do południowej granicy działki 133/2 obr. 4, dalej do punktu granicznego działek nr 133/2 i 135 obr. 4; następnie zachodnią granicą działki nr 135 obr. 4 i dalej na zachód ulicą Spacerową wzdłuż południowej granicy działki drogowej nr 122 obr. 4, przez działkę drogową nr 48/2 obr. 4 (ul. Mickiewicza) aż do punktu granicznego z działkami nr 109 i 41 obr. 4; następnie na południe i zachód granicami działki nr 109 obr. 4; dalej południowymi granicami działek nr 107 i 105 obr. 4; następnie na północ i na wschód granicami działki nr 105 obr. 4 aż do granicy z działką nr 109 obr. 4 i dalej przez działkę drogową nr 41 obr. 4 (ul. Spacerową); następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 40/2 obr. 4, przez działkę nr 40/1 obr. 4 i działkę drogową 39/1 obr. 4 (ul. Towarową); dalej zachodnią granicą działki nr 38 obr.4, przecinając ulicę Westerplatte - działkę nr 19/3 obr. 4; następnie na północny zachód i na północ wzdłuż granic działki nr 5/8 obr. 4 (Parku im. St. Żeromskiego); dalej wschodnią granicą działki nr 3/30 obr. 4 i dalej na północ przez działkę nr 1/3 obr. 4 do przedłużenia tej granicy z północną granicą administracyjną miasta; następnie na wschód wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta, aż do punktu na przedłużeniu wschodniej granicy działki nr 4/273 obr. 8, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr 4/274, 4/322, 4/323, 4/176 i 4/177 obr. 8, następnie na zachód południową granicą działki nr 4/177 obr. 8 aż do wschodniej granicy działki nr 4/269 obr. 8 i dalej na południe, południowy wschód i południowy zachód granicami działek nr 4/269, 4/270, 4/375, 3/2, 1/7 i 1/6 obr. 8, aż do punktu granicznego działek nr 1/6 i 8/2 obr. 8 i dalej na przedłużeniu do południowej granicy działki drogowej nr 15 obr. 8 (ul. Koszalińskiej), a następnie w kierunku zachodnim południową granicą działki drogowej nr 15 obr. 8 (ul. Koszalińskiej) aż do wschodniego punktu granicznego z działką kolejową nr 4 obr. 15,

b) "Az" - począwszy od południowego punktu granicznego działek nr 3/1 i nr 3/2 obr. 1 na północ wzdłuż granicy tych działek i dalej na przedłużeniu aż do granicy administracyjnej miasta, następnie na wschód wzdłuż granicy administracyjnej miasta aż do punktu granicznego działek nr 1 obr. 2 i nr 2 obr. 3; dalej na południowy wschód wzdłuż granicy pomiędzy obrębami geodezyjnymi nr 2 i nr 3 aż do granicy z działką drogową nr 198 obr. 2 (ul. Wiosenną); dalej na południowy zachód wzdłuż zachodniej granicy tej działki aż do granicy z działką nr 7/1 obr. 2, następnie na południowy wschód i południe wzdłuż granic tej działki aż do punktu granicznego z działką drogową nr 5 obr. 2 (ul. Arciszewskiego), dalej na południowy wschód i południowy zachód wzdłuż granic tej działki aż do punktu granicznego z działkami nr 120/1 i 120/6 obr. 2; następnie na południowy wschód i południe wzdłuż granicy tych działek aż do punktu granicznego z działkami nr 49 i 115 obr. 2, dalej na południowy zachód wzdłuż granicy tych działek aż do punktu granicznego z działką drogową nr 14 obr. 2 (ul. Klonowa) i na południowy zachód wzdłuż granicy tej działki, następnie na południowy zachód i zachód wzdłuż północnych granic działki drogowej nr 12/2 obr. 2 (ul. Klonowa) i działki nr 4 obr. 1 aż do punktu granicznego działek nr 3/1 i nr 3/2 obr. 1;

2) strefę "B" o łącznej powierzchni 1276,85 ha, obejmującą obszar przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, podzieloną na dwie części: wschodnią "Bw" o powierzchni 1022,73 ha i zachodnią "Bz" o powierzchni 254,12 ha, których granice przebiegają następująco:

a) "Bw" - począwszy od punktu granicznego działek nr 1/3 obr. 4 i nr 1/7 obr. 3 (na przecięciu granicy portu morskiego ustanowionej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210) z granicą administracyjną miasta) - biegnie na wschód, południowy wschód, zachód, północny zachód, południowy zachód, południowy wschód, północny zachód, południe, południowy wschód, południe, północny zachód, południowy zachód, północny zachód i północ wzdłuż granic administracyjnych miasta do punktu granicznego z działkami nr 1/2, 4/16 obr. 19; następnie wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki nr 1/2 obr. 19 i dalej na zachód przez działkę nr 418 obr. 11 (rzekę Parsętę) a następnie na północny zachód wzdłuż jej zachodniej granicy do punktu granicznego z działkami nr 399/1 i 403/3 obr. 11, dalej na południowy zachód, północny zachód, południowy zachód, północny zachód i zachód granicą działki nr 399/1 obr. 11, następnie południową granicą działki nr 402/2 obr. 11 i dalej przez działkę nr 419 obr. 11 do punktu granicznego z działkami nr 324/1 i 324/2 obr. 11, następnie południową granicą działki nr 324/2 obr. 11 i dalej na jej przedłużeniu, aż do jej zachodniej granicy, następnie na północny zachód wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Drzewnego (działka nr 417 obr. 11), aż do punktu granicznego z działkami nr 47/2 i 413 obr. 11, dalej wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 413 obr. 11 (ul. Solnej) aż do granicy działki nr 418 obr.11 (rzeki Parsęty), następnie przez tę działkę aż do punktu granicznego z działkami nr 159/12 i 104/1 obr. 12; dalej na północny-zachód północną granicą działki nr 418 obr. 11 (rzeki Parsęty) aż do przecięcia z granicą portu morskiego ustanowioną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210); następnie na północ wzdłuż tej granicy aż do punktu granicznego działek nr 1/3 obr.4 i nr 1/7 obr. 2,

b) "Bz" - począwszy od punktu granicznego działek nr 7/1 (ul. Zachodniej) i nr 7/2 obr. 1 (na zachodniej granicy administracyjnej miasta) - na północ a następnie na wschód wzdłuż granicy administracyjnej miasta, aż do przecięcia z granicą portu morskiego ustanowioną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 144, poz. 1210); dalej na południe wzdłuż tej granicy, aż do punktu granicznego działek nr 227/2 obr. 2, 4/31 obr. 3, 1/2 obr. 10 (skrzyżowanie ulic: Bałtyckiej, Wylotowej i Łososiowej); następnie ulicą Wylotową na południowy zachód wzdłuż południowych granic działek nr 227/2 i 226 obr. 2 i dalej w kierunku południowo wschodnim południową granicą działki nr 18 obr. 10 do wschodniego punktu granicznego działki nr 152 obr. 10; następnie wschodnią granicą działek 152 i 153 obr. 10, dalej na północny zachód południową granicą działki nr 153 obr. 10, aż do przecięcia się jej z granicą działki nr 148 obr. 10; następnie wschodnią granicą działki nr 148 obr. 10 do punktu granicznego działek nr 49/6 i 49/9 obr. 10, dalej przez działkę 49/9 obr. 10 do wschodniego punktu granicznego z działką nr 48/1 obr. 10; następnie wschodnią granicą działki nr 48/1 obr. 10 do punktu granicznego z działką nr 49/2 obr. 10 i dalej jej zachodnią granicą do punktu przecięcia z działką drogową (ul. Jedności Narodowej) nr 56/1 obr. 10; następnie przez działkę drogową (ul. Jedności Narodowej) nr 56/1 obr. 10 do punktu granicznego działek 60/2 i 105 obr. 10; dalej wschodnią granicą działek 60/2, 61/2, 65, 62/1, 106, 108/4, 108/5, 108/17, 108/16, 108/7, 108/8 obr. 10 do punktu granicznego z działką nr 111/5 obr. 10; następnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 111/5 obr. 10 i dalej na południe wschodnią granicą tej działki do punktu granicznego z działką nr 111/2 obr. 10; następnie jej zachodnią granicą do punktu granicznego z działką nr 116 obr. 10 i wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu granicznego z działkami 127 i 131 obr. 10; dalej przez działkę nr 131 obr. 10 do wschodniego punktu granicznego działki nr 134/2 obr. 10 i dalej wzdłuż jej wschodniej granicy aż do punktu granicznego działek nr 135/1 i 140 obr. 10; następnie wschodnią granicą działek nr 135/1, 135/4, 135/5, 136/1 obr. 10; dalej na północny zachód wzdłuż południowej granicy działek nr 136/1 i 136/2 do punktu granicznego z działką nr 13 obr. 1; dalej na południowy zachód wzdłuż południowej granicy działek nr 13 i 12/1 obr. 1 i dalej przecinając działkę nr 12/1, 14 i 9/4 obr. 1 do północno wschodniego punktu granicznego z działką nr 15 obr. 1; następnie północną granicą działki nr 15 obr. 1 do punktu granicznego z działką nr 9/1 obr. 1; dalej na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 9/1 obr. 1 i zachód wzdłuż południowej granicy tej działki, dalej na jej przedłużeniu przez działkę nr 7/2 obr. 1, aż do zachodniej granicy administracyjnej miasta;

3) strefę "C" o powierzchni 663,10 ha, przyległą do strefy "B" i stanowiącą jej otoczenie, której granice zewnętrzne pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Kołobrzeg.

§ 3. W strefach ochrony uzdrowiskowej "A", "B", "C" Uzdrowiska Kołobrzeg obowiązują czynności zabronione zawarte w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).

§ 4. W strefie ochrony uzdrowiskowej "A" i na pozostałym obszarze miasta obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych.

§ 5. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego i zachowania walorów uzdrowiskowych miasta, poza wymienionymi w ww. ustawie określa się szczegółowe czynności zabronione w poszczególnych strefach ochrony, w zakresie:

1) wymagań sanitarnych:

a) w strefach ochrony uzdrowiskowej "A" i "B":

- korzystanie z indywidualnych ujęć wody (z wyjątkiem szpitali i sanatoriów) i stosowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) we wszystkich strefach ochrony uzdrowiskowej:

- stosowania w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki uznawane za szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska,

- gromadzenia i składowania odpadów komunalnych przez okres dłuższy niż:

• 7 dni dla budynków wielorodzinnych, hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, szpitali, restauracji, barów, kawiarni, placówek handlowych i innych obiektów świadczących zbiorowe usługi,

• 14 dni dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz ich spalania,

2) ochrony przed hałasem:

a) w strefie ochrony uzdrowiskowej "A":

- organizowanie dyskotek, zabaw tanecznych i innych imprez o charakterze rozrywkowym na wolnym powietrzu po godz. 22.00, z wyjątkiem znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,

b) we wszystkich strefach ochrony uzdrowiskowej:

- lokalizowania obiektów lub urządzeń mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu,

3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:

a) w strefie ochrony uzdrowiskowej "A":

- lokalizowanie stałych reklam wolnostojących, reklam wielkoformatowych i banerów rozwieszanych w słupie powietrza (tzn. między drzewami, słupami oświetleniowymi, barierami bezpieczeństwa) za wyjątkiem:

• banerów informujących o koncertach, spektaklach, wystawach i innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg i ośrodki kulturalno-oświatowe,

• systemu identyfikacji miejskiej,

• wolnostojących pylonów umieszczanych bezpośrednio przed budynkiem, na którym nie istnieje możliwość zainstalowania reklam (informacja na pylonach ma uwzględniać interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność w danym budynku),

- instalowanie reklam:

• na balustradach balkonów i tarasów,

• na ogrodzeniach parków i innych terenów zielonych,

• na innych ogrodzeniach w sposób, który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe (za wyjątkiem reklam instalowanych w okresie wykonywania prac remontowo-budowlanych),

• na urządzeniach infrastruktury technicznej takich jak szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, stacje transportowe itp.,

• na pomnikach przyrody i drzewach,

• na terenach w promieniu 50 m wokół pomników,

• w szpalerach drzew,

• w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew lub zgrupowań zieleni,

• w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków, w szczególności na: obiektach wpisanych do rejestru zabytków, objętych ochroną konserwatorską lub będących dobrem kultury współczesnej, rzeźbą czy miejscem pamięci,

- budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie "A" z wyjątkiem form i miejsc wyznaczonych przez gminę oraz podczas zorganizowanych imprez masowych;

5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych:

a) w strefie ochrony uzdrowiskowej "B", w obrębie obszaru górniczego "Mirocice" utworzonego dla ochrony złoża torfu leczniczego (borowiny):

- wszelkiej działalności inwestycyjnej, budowlanej, organizowania imprez masowych oraz stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz obiektów budowlanych realizowanych zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

b) we wszystkich strefach ochrony uzdrowiskowej, w obrębie obszaru górniczego "Kołobrzeg II" utworzonego dla ochrony złoża wód leczniczych (solanek) oraz obszaru górniczego "Mirocice" utworzonego dla ochrony złoża torfu leczniczego (borowiny):

- wszelkich prac inwestycyjnych mogących pogorszyć jakość wód podziemnych, zmieniających stosunki wodne lub parametry warstw wodonośnych,

- prowadzenia prac ziemnych bez wcześniej sporządzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego lub dla ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, czy też dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku projektowania inwestycji mogących: zanieczyścić wody podziemne, zmieniać stosunki wodne lub parametry warstw wodonośnych,

- lokalizowania działalności mogącej prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko przez wytwarzanie hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby,

6) innych:

a) w strefie ochrony uzdrowiskowej "A":

- wjazdu motorów, ciągników i pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2,5 tony z wyjątkiem pojazdów służb medycznych, porządkowych, straży pożarnej, obsługi komunalnej miasta, komunikacji miejskiej, samochodów dostawczych i autokarów przewożących kuracjuszy i turystów,

- parkowania samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie oznakowanych oraz parkowania pojazdów karawaningowych w godz. 22.00 - 6.00,

- lokalizowania parkingów nie spełniających wymogów ochrony środowiska,

b) we wszystkich strefach ochrony uzdrowiskowej:

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka.

§ 6. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:

1) w strefie "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna być zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) w strefie "B" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55% powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna być zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 7. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze zaliczane do kopalin podstawowych:

1) wody lecznicze, podziemne;

2) peloid leczniczy (torf).

§ 8. W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:

1) choroby ortopedyczno-urazowe;

2) choroby układu nerwowego;

3) choroby reumatologiczne;

4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) choroby górnych dróg oddechowych;

6) choroby dolnych dróg oddechowych;

7) cukrzyca;

8) otyłość;

9) choroby endokrynologiczne;

10) osteoporoza;

11) choroby skóry.

§ 9. Załącznikami tekstowymi do statutu są:

1) Załącznik nr 1 - wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

2) Załącznik nr 2 - wykaz pomników przyrody na obszarze Uzdrowiska.

§ 10. Załącznikami graficznymi do statutu są:

1) Załącznik nr 3 - mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "A" w skali 1:10 000;

2) Załącznik nr 4 - mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiksowej "B" w skali 1:25 000;

3) Załącznik nr 5 - mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiksowej "C" w skali 1:25 000;

4) Załącznik nr 6 - mapa obszarów i terenu górniczego w skali 1:25 000.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 12. Traci moc uchwała Nr LII/662/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Urszula Dżega Matuszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALBAX"

ul. Rodziewiczówny 15, 78-100 Kołobrzeg

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Sanatoryjno-Wczasowy "ARKA-MEGA" Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny w formie dwóch prostokątów połączonych ze sobą o wym.: 20,00m x 10,00m. i 16,00m x 8,00m, wypełniony solanką o stężeniu 1%,

- basen zewnętrzny o wym.: 16,00m x 8,00m wypełniony wodą,

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PPUH "DEKOM" Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe "BAŁTYK"

ul. Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 25,00m x 12,00m, wypełniony wodą,

- basen wewnętrzny o wym.: 17,00m x 10,00m, wypełniony solanką o stężeniu 0,33%,

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

ul. Rodziewiczówny 1, 78-100 Kołobrzeg

5) Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "Chalkozyn" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zdrojowa 1, 78-100 Kołobrzeg

6) Sanatorium Uzdrowiskowe OSW "DIVA"

ul. Kościuszki 16, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 20,00m x 7,00m, wypełniony wodą,

połączony z przeszklonym

- basen zewnętrzny o wym.: 10,00m x 7,00m, wypełniony wodą,

7) Sanatorium Uzdrowiskowe "JANTAR" Sp. z o.o.

ul. Rafińskiego 10-14, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 10,50m x 5,50m, wypełniony wodą,

8) Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL-Live Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 23, 78-100 Kołobrzeg

9) Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa "LECH" Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy

ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg

10) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy " MESKO"

ul. Chopina 15A, 78-100 Kołobrzeg

11) Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 16,00m x 8,00m, wypełniony solanką o stężeniu ok. 1,5%,

12) Sanatorium "Mona Lisa"

ul. Lwowska 1, 78-100 Kołobrzeg

13) Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

14) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny "PEREŁKA"

ul. Portowa 17, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 8,00m x 4,00m , wypełniony wodą,

15) Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg - Podczele

ul. Koszalińska 70-72, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 25,00m x 15,00m , wypełniony wodą,

16) Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "Posejdon" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Spacerowa 38, 78-100 Kołobrzeg

17) Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy "POZNANIANKA" Sp. z o.o.

ul. Norwida 1, 78-100 Kołobrzeg

18) Sanatorium Uzdrowiskowe "PRO-VITA"

ul. T. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg

- - basen wewnętrzny o wym.: 17,00m x 7,00m, wypełniony wodą,

19) Sanatorium Uzdrowiskowe "RAWAR"

ul. Konopnickiej 5, 78-100 Kołobrzeg

20) Sanatorium SAN

ul. Kasprowicza 17, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 14,00m x 7,00m , wypełniony solanką o stężeniu ok. 3%,

21) Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "UZDROWISKO KOŁOBRZEG" S.A.

a) Sanatorium Uzdrowiskowe "KOMBATANT"

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

b) Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe "MEWA"

ul. Piotra Ściegiennego 5-6, 78-100 Kołobrzeg

c) Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe "MUSZELKA"

ul. J. Słowackiego 6-8, 78-100 Kołobrzeg

d) Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy "SŁONECZKO"

ul. T. Rafińskiego 7, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 3,95m x 3,00m, wypełniony wodą zasoloną od 1,5 do 3%,

e) Przychodnia Uzdrowiskowa

ul. T. Rafińskiego 9, 78-100 Kołobrzeg

f) Zakład Przyrodoleczniczy Nr 1

ul. T. Rafińskiego 9, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 11,80m x 7,40m wypełniony wodą zasoloną od 1,5 do 3%,

g) Zakład Przyrodoleczniczy Nr 2

ul. Rodziewiczówny 13, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny o wym.: 13,00m x 8,10m wypełniony wodą zasoloną od 1,5 do 3%,

22) Sanatorium Uzdrowiskowe "VERANO"

ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

- basen wewnętrzny w kształcie litery L o wym.: 13,00m x 5,00m i 5,00m x 3,70m, wypełniony solanką o stężeniu 2%,

- basen zewnętrzny o wym.: 16,00m x 5,00m, wypełniony wodą,

23) Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

24) Sanatorium "WISTOM"

ul. Sikorskiego 10, 78-100 Kołobrzeg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.

Wykaz pomników przyrody na obszarze Uzdrowiska

1) Cypryśnik błotny (Taxodium distichum) o obw. 227 cm

w parku im. S. Żeromskiego przy Kamiennym Szańcu

2) Dwa cypryśniki błotne (Taxodium distichum) o obw. 178 i 252 cm

w parku im. A. Fredry

3) Jodła kalifornijska , j. jednobarwna (Abies concolor) o obw. 260 cm

w parku im. A. Fredry na skarpie wiatrowału

4) Kasztanowiec czerwony (Aesculus carnea) o obw. 394 cm

na Placu 18 Marca

5) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o obw. 434 cm

na Placu 18 Marca

6) Buk strzępolistny (Fagus silvatica var. laciniata) o obw. 231 cm

na Placu 18 Marca

7) Dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obw. 346 i 539 cm

przy Bulwarze Marynarzy Okrętów Pogranicza

8) Siedem buków zwyczajnych (Fagus sylvatica) o obw. 354, 386, 387, 398, 405, 432 i 547 cm

w parku im. Dąbrowskiego

9) Korkowiec amurski (Phellodendron amurense) o obw. 240 cm

przy ul. Szpitalnej na terenie starego szpitala

10) Aleja platanów klonolistych (Platanus acerifolia) o obw. 150-350 cm

wzdłuż ul. ppor. E. Łopuskiego

11) Bindaż Grabowy im. Ryszarda Siweckiego - aleja grabowa z drzew grabu zwyczajnego, g. pospolitego (Carpinus betulus)

na działce geodezyjnej nr 40/1 obręb 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "A"

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "B"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Mapa obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "C"

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/673/10
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Mapa obszarów i terenu górniczego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama