reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79 poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów;

b) miejsce do magazynowania pojemników;

c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników.

3) zorganizowanie i wprowadzenie w życie dla swoich klientów, systemu zbiórki:

a) odpadów przeznaczonych do recyklingu (szkło, makulatura, PET, metale),

b) odpadów biodegradowalnych,

c) odpadów niebezpiecznych,

d) odpadów elektrycznych i elektronicznych,

e) odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów resztowych (balastu),

4) dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku; specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

5) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy. System ma umożliwiać obliczanie średniego poziomu odzysku oraz ilość zebranych odpadów w poszczególnych nieruchomościach,

6) zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

2. W przypadku niemożności spełnienia obowiązków ustalonych w ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 1 pkt 3 lit. b i c, ust. 1 pkt 3 lit. c, d i e przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

3. Przedsiębiorca winien wykazać możliwość organizacyjną, techniczną i finansową, która zapewni systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w Regulaminie Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

4. Wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien zawierać dodatkowo:

a) określenie przedmiotu i obszaru działalności, w tym rodzajów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

b) określenie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.628, z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

c) udokumentowanie zdolności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów,

d) udokumentowanie sposobu przeprowadzania i możliwości dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych.

5. Postępowanie z zebranymi odpadami do recyklingu oraz wygląd pojemników na te odpady powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. NR 219, poz. 1858).

6. Pojemniki do zbiórki odpadów powinny być zgodne z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

7. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

8. Wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane będą za pokwitowaniem (karta przekazania odpadów wg wzoru określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów).

9. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

10. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia.

11. Określa się Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, prowadzony przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami jako podstawowe miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zasadą bliskości.

12. Dopuszcza się możliwość przekazywania odpadów do innych miejsc ich unieszkodliwienia pod warunkiem, że miejsca te są wymienione jako obiekty czynne w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

c) miejsce do mycia pojazdów,

3) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz.1617); specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników,

4) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy,

5) zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

2. W przypadku niemożliwości spełnienia obowiązku ustalonego w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 1 pkt 4 przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

3. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

4. Wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłe przekazywane będą za pokwitowaniem (dokument przekazania nieczystości ciekłych wg wzoru określonego w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych).

5. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

6. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia.

§ 3. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama