reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/178/11 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Wolin dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku i miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w podanych niżej wysokościach w zależności od formy sprzedaży, zajętego placu oraz wysokości opłat w poszczególnych miesiącach:

2. Stawki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 3 upoważniają do zajęcia powierzchni bez zestawiania towarów na plac targowy.

§ 2. 1. Ustala się na terenie Gminy Wolin dzienne stawki opłat targowych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w czasie trwania Festiwalu Słowian i Wikingów, w podanych niżej wysokościach w zależności od rodzaju działalności:

2. Stawki wymienione w § 2 ust. 1 upoważniają do zajęcia wyznaczonego terenu o powierzchni nie przekraczającej:

1) 10 m2 na prowadzenie działalności handlowej,

2) 15 m2 na prowadzenie działalności gastronomicznej (do powierzchni tej nie wlicza się miejsc przeznaczonych do konsumpcji, których powierzchnia nie powinna przekroczyć 50m2),

3) 25 m2 na inną działalność z wyłączeniem gokartów,

4) 50 m2 na działalność typu gokarty.

3. Każde następne przekroczenie powierzchni wymienionej w § 2 ust. 2 liczy się jako kolejne stanowisko.

4. W przypadku działalności łączonej (np.: handel - gastronomia, usługi - handel) opłata obowiązuje za każdy rodzaj działalności.

Uwaga: wprowadza się obowiązek wydzielania taśmami lub linami miejsc zajętych na prowadzenie działalności opisanej w § 2 pkt 1, poz. 9 tabeli.

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w czasie trwania imprez okolicznościowych z wyłączeniem Festiwalu Słowian i Wikingów w podanych niżej wysokościach w zależności od rodzaju działalności:

2. Stawki wymienione w § 3 ust. 1 upoważniają do zajęcia wyznaczonego terenu o powierzchni nie przekraczającej :

1) 10 m2 na prowadzenie działalności handlowej,

2) 15 m2 na prowadzenie działalności gastronomicznej, (do powierzchni tej nie wlicza się miejsc przeznaczonych do konsumpcji, których powierzchnia nie powinna przekroczyć 50m2),

3) 25 m2 na inną działalność, z wyłączeniem gokartów,

4) 50 m2 na działalność typu gokarty.

3. Każde następne przekroczenie powierzchni wymienionej w § 3 ust. 2 liczy się jako kolejne stanowisko.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej w czasie imprez organizowanych przez Burmistrza Wolina na okoliczność i w czasie świąt państwowych, Dnia Dziecka oraz dożynek.

§ 5. Zasady poboru opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXIX/776/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 126, poz. 2491).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty targowej w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) . Stawki opłaty targowej na rok 2012 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 4,2%uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r.(ogłoszony w M. P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679), z wyjątkiem § 2 ust.1 pkt 3, 8 i 10 oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i 7, zaokrąglając w § 1 ust.1 do pełnych dziesiątek groszy, a w pozostałej części do pełnych złotych. W celu ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, stawkę opłaty targowej wykazaną w § 2 ust. 1 pkt 3 i 8 oraz w § 3 ust. 1 pkt 3 i 7 dotyczącą sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu zaproponowano na poziomie wyższym o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast promując wyroby twórczości lokalnej stawkę opłaty targowej wymienionąw § 2 ust. 1 pkt 10 obniżono do kwoty 50,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama