reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/96/11 Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 21.099.310 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 17.026.814 zł,

2) dochody majątkowe - 4.072.496 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 21.520.015 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.581.271 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.938.744 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 420.705 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 420.705 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 1.926.078 zł,

2) rozchody - 1.505.373 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 22.000 zł,

2) celowe w kwocie - 42.000 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 42.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 133.595 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków - 133.595 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 72.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 420.705 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.505.374 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.318.448 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 2.660.843 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9 oraz §10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 310.000 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 239.262 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 383.000 zł,

b) podmiotowe(Załącznik Nr 9) w kwocie - 230.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydat¬ków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Rybarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy Kobylanka w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylanka w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kobylanka związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kobylanka w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kobylanka w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kobylanka na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje podmiotowe udzielone w 2012 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama