reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 , poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz. U. z 2012 r., poz.567 ) i art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz.587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł. od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł. od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,13 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty:

1) powierzchnie użytkowe pozostałych budynków lub ich części powyżej 80 m 2 z wyjątkiem oddanych w najem , dzierżawę i zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm. ) Rada Gminy w Bierzwniku w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości i może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.W uchwale uwzględniono stawki z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. (M. P. z 2012 r. , poz.587 ) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. W związku z tym, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wzrosły o 4,0 % ( M. P. z 2012 r., poz.508 ), ogłoszone przez Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uległy podwyższeniu w stosunku do poprzedniego roku podatkowego.W uchwale Rady Gminy stawki podatku od nieruchomości w stosunku do uchwały Rady Gminy poprzedniego roku zwiększono średnio o 4,0 %. Określono górną granicę stawki kwotowej w § 1, pkt.1, lit. b uchwały tj. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz w § 1, pkt.2, lit. a, lit. c i lit. d uchwały tj. od budynków lub ich części: mieszkalnych, od budynków lub ich części: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Pozostawiono w uchwale częściowe zwolnienia z podatku od nieruchomości stosowane w roku ubiegłym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama