| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/126/12 Rady Gminy Ostrowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 25,00 zł netto za jeden m3 nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych wytwórców.

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w §1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) urządzeń, w których zbieranie i transportowane są nieczystości ciekłe.

§ 3. Do stawek wymienionych w §1 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Błachuta


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zaistniała konieczność uchwalenia odrębnych dokumentów określających stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedmiotowa uchwała określa obowiązek ustalenia górnych stawek opłat netto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynika z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), które utrzymane są na dotychczas obowiązującym poziomie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »