| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/126/12 Rady Gminy Ostrowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 25,00 zł netto za jeden m3 nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych wytwórców.

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w §1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) urządzeń, w których zbieranie i transportowane są nieczystości ciekłe.

§ 3. Do stawek wymienionych w §1 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Błachuta


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zaistniała konieczność uchwalenia odrębnych dokumentów określających stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedmiotowa uchwała określa obowiązek ustalenia górnych stawek opłat netto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynika z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), które utrzymane są na dotychczas obowiązującym poziomie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »