reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

1. Na podstawie Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ((t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 nr 153, poz. 3183) zmieniony:

1) uchwałą Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. nr 604)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
§ 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 09 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. nr 604), które stanowią: § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian., § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska., § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Terebecki


Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 7 lutego 2013 r.

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 07 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
Uchwała Nr XVI/98/2011
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 Dz. U.180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 15 ust. 1 i 3 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę targową za każdy dzień sprzedaży ustala się w następujących stawkach:

1. za 1 m2zajmowanej powierzchni sprzedaży ze stołu z zadaszeniem - stanowiącego urządzenie targowiska - w wysokości 5,00 złotych;

2. za 1 m2zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi lub samochodu - w wysokości 2,00 złotych;

3. handel obnośny "z ręki" - wysokości - 10,00 złotych od jednej osoby sprzedającej;

4. przy sprzedaży ze stołu z zadaszeniem - stanowiącego urządzenie targowiska oraz sprzedaży z ziemi lub samochodu - opłatę pobiera się w łącznej wysokości stanowiącej sumę zajmowanych powierzchni.

§ 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od miejsca prowadzenia sprzedaży, niezależnie od innych ustalonych przez jednostkę prowadzącą targowisko opłat oraz niezależnie od opłat uiszczonych na rzecz właściciela lub użytkownika terenu.

§ 3. Inkasentem należności z tytułu opłaty targowej jest Urząd Gminy i Miasta. Kierownik jednostki wyznaczy osobę do poboru opłaty targowej. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej ustala się w wysokości 15 % zainkasowanej wpłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Terebecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama